Moet een leiboom in verband met het burenrecht gezien worden als een struik of een boom?

Daar is enige tijd onduidelijkheid over geweest. Recente uitspraken (peildatum 2009) van rechters wijzen echter in ?n richting: een leiboom is in beginsel een boom en geen heester. Dat betekent dus dat deze in principe op twee meter van de erfgrens gezet moeten worden. Uiteraard kun je de leibomen wel dichterbij zetten, maar dan loop je het risico dat de buurman op een gegeven moment verwijdering vraagt. Daar kun je je tegen indekken door vooraf toestemming van de buurman te vragen om de bomen op minder dan twee meter vanaf de erfgrens te zetten.

Vragen en forum Infotheek Bomenstichting Een boom is buitengewoon

Bomen en buren.

Conifeer

De coniferen vormen een groep in het plantenrijk van ruim zeshonderd soorten. De naam "coniferen" betekent "kegeldragers". Ze heten zo omdat de zaaddragende structuren in een kegelvrucht (of strobilus) georganiseerd zijn. Er zijn nooit echte vruchten, al kunnen er wel structuren zijn die fruitachtig overkomen (bijvoorbeeld bij de jeneverbes en bij Taxus). De bestuiving vindt altijd door de wind plaats.

Alle coniferen zijn houtige planten, meestal bomen, zogeheten "naaldbomen". Naaldbomen groeien voornamelijk in de gematigde streken. Er bestaan "naaldboomsoorten" waarvan het loof meer op bladeren lijkt dan op naalden. De meeste coniferen zijn altijdgroen, maar er zijn ook enkele soorten die 's winters de naalden verliezen, zoals de lariks en de moerascipres.

Boom

Een boom is een vaste plant met een houten stam en een kroon (kruin). Er is geen eensgezindheid over de omschrijving van een boom. De meeste definities noemen hoogte (minimaal vier meter) en het bezitten van ?n stam.

Vanwege het formaat spelen bomen vaak een hoofdrol in een hele levensgemeenschap. Vogels bouwen er hun nest, mossen, korstmossen, schimmels en algen leven op de stam, op de takken en soms op de bladen. Ook is de boom vanwege de vruchten en zaden een belangrijke voedselbron voor onder andere eekhoorns en vogels.

Heg

Een heg of een haag is een meestal lijnvormige aanplanting van struiken en bomen met als doel het scheiden van ruimte. Vaak worden de termen 'heg' en 'haag' door elkaar gebruikt, regionaal kunnen ze echter verschillende betekenissen hebben. Hier wordt de term haag gebruikt voor de minimaal eenmaal per jaar geschoren exemplaren en heg voor de vrij uitgroeiende elementen die hooguit een keer in de twee jaar worden geknipt en vaak nog minder frequent.

Struik

Een struik of heester is een houtige plant, die zich onmiddellijk boven of reeds in de grond vertakt in een aantal takken, die meer of minder dik kunnen worden. Er wordt dus geen stam gevormd. Struiken worden daardoor niet zo hoog als vele boomsoorten. Zij komen van nature in de vorm van struwelen van 1-5 meter hoog met name langs bosranden voor.

Is een conifeer een boom?

Is een conifeer een boom? Dat hangt er van af hoe deze geplant is. Alleenstaand (boom) of als een haag (heg). Wordt deze als heg gesnoeid of niet? En alles wat ertussen zit, hoe moet dat beoordeeld worden? Dat blijft altijd een moeilijke discussie.

Taalkundig wordt een boom omschreven als een houtachtig gewas met een zeer groot wortelgestel en een enkele, stevige, houtige en zich secundair verdikkende, overblijvende stam die zich eerst op enige hoogte boven de grond vertakt. Zie definitie boom vraag 3

Zoekt u grondige en uitgebreide kennis omtrent wetten en regels waarin bomen betrokken zijn, dan verwijzen we naar 'Bomen en Wet' (auteur Bas Visser).
LJN: BN9834,Voorzieningenrechter Rechtbank Haarlem , 172312 / KG ZA 10-389

http://www.google.nl/#hl=nl&biw=1129&bih=934&q=artikel+5:42+van+het+Burgerlijk+Wetboek

Artikel 42 Burgerlijk Wetboek Boek 5

 1 Het is niet geoorloofd binnen de in lid 2 bepaalde afstand van de grenslijn van eens anders erf bomen, heesters of heggen te hebben, tenzij de eigenaar  daartoe toestemming heeft gegeven of dat erf een openbare weg of een openbaar water is.

 2 De in lid 1 bedoelde afstand bedraagt voor bomen twee meter te rekenen vanaf het midden van de voet van de boom en voor de heesters en heggen een halve meter, tenzij ingevolge een verordening of een plaatselijke gewoonte een kleinere afstand is toegelaten.

 3 De nabuur kan zich niet verzetten tegen de aanwezigheid van bomen, heesters of heggen die niet hoger reiken dan de scheidsmuur tussen de erven.

 4 Ter zake van een volgens dit artikel ongeoorloofde toestand is slechts vergoeding verschuldigd van de schade, ontstaan na het tijdstip waartegen tot opheffing van die toestand is aangemaand.

 

Burenrecht in Nederland

Artikel 37 Burgerlijk Wetboek Boek 5

Artikel 42 Burgerlijk Wetboek Boek 5

Artikel 44 Burgerlijk Wetboek Boek 5

Bomenverordening Osdorp

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
  • In deze verordening wordt verstaan onder:

    • a. boom: een houtachtig, overblijvend gewas, zowel vitaal als afgestorven, met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 10 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld. In geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam.
    • Bomenverordening Osdorp