Naast de gratis 32/32 Mbit draadloze internet toegang, bieden wij voor de overige bandbreedtes alleen met een eigenbijdragen toegang tot het internet, momenteel tot 4096/1024 Mbit - u kunt hiermee onder meer e-mailen, via een Skype phone met uw relaties elders in de wereld telefoneren, luisteren naar Radiouitzendingen en alles wat u ook met een snelle vaste verbinding zou kunnen, als u de snelle draadloze verbinding via WifiHw.nl heeft zodat u overal in de Hoeksche Waard zaken kunt doen of ontspannen thuis in de tuin, auto, op de boot, camping of op een terras; met een beveiligde snelle draadloze internet verbinding, tegen lagere eigenbijdragen dan die van vaste verbindingen en Gratis bellen.

Kwaliteit&Service - WifiHw netwerk:overboeking 1:25, up time >99%, gem. response time< 48 uur.

 

 

 

 

Wireless internet toegang

Bij ongeoorloofd gebruik van onze internet toegang, zoals deze is omschreven in de
"
Algemene voorwaarden Solcon Internetdiensten
"
krijgt de betreffende gebruiker, zonder voorafg
aande waarschuwing,
 geen verbinding meer naar
WifiHw.nl wireless internet toegang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden Solcon Internetdiensten

Algemene Contractsvoorwaarden van Solcon Internetdiensten B.V. Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Flevoland op 14 april 2005 onder nummer 39071501

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Contractsvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene Contractsvoorwaarden - de onderhavige algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van Producten en Diensten van Solcon.

1.2 Solcon - Solcon Internetdiensten BV, Postbus 127, 8250 AC Dronten.

1.3 Contractant - De Consument of entiteit die, al dan niet met het oog op de totstandkoming van een overeenkomst een offerte of aanbieding heeft ontvangen, en/of met Solcon een Contract aangaat en/of wil aangaan, en/of die de Website van Solcon bezoekt.

1.4 Consument - Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.5 Contract - Het geheel aan afspraken tussen Solcon en Contractant waarop deze Algemene Contractsvoorwaarden van toepassing zijn.

1.6 Dienst - Iedere op grond van het Contract door Solcon te verrichten dienst of te verrichten werkzaamheden, alsmede alle daarbij voortgebrachte roerende zaken en onstoffelijke werken die bestemd zijn voor Contractant. De Diensten welke Solcon levert zijn onder meer:

1.6.1 (DSL) Internet Access - De dienst waarmee toegang tot het Internet wordt verkregen, al dan niet op basis van de DSL transmissietechniek.

1.6.2 Housing - De plaatsing van een server en/of het ter beschikking stellen van serverruimte en het verzorgen van de koppeling aan het Internet, al dan niet in combinatie met Hosting.

1.6.3 Hosting - Het plaatsen van data op een server welke gekoppeld is aan het Internet.

1.6.4 VOIP - Voice Over Internet Protocol; Het via de internetaansluiting kunnen bellen en gebeld kunnen worden.

1.7 Aansluiting - De door Solcon ter beschikking gestelde voorzieningen die het mogelijk maken gebruik te maken van de
Dienst.

1.8 Toegangscode - Unieke benaming ("log in") en password van Contractant die Solcon ter beschikking stelt aan Contractant teneinde toegang te verkrijgen tot de Dienst.

1.9 Software - De software in objectcode die door Solcon aan Contractant wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld in het kader van een Contract, met inbegrip van de aan die software gerelateerde documentatie.

1.10 IP - Internet Protocol, een protocol dat communicatie via het Internet mogelijk maakt.

1.11 Internet - het geheel aan gekoppelde netwerken van Solcon en derden.

1.12 Netwerk - de technische infrastructuur, inclusief de overdrachtsapparatuur en, waar van toepassing, de routeringsapparatuur, transmissiesystemen en andere technische middelen die de overdracht mogelijk maken van signalen tussen aansluitpunten via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen.

1.13 Netwerkaansluitpunt - fysiek punt waarop een Contractant de toegang tot het Netwerk wordt geboden.

1.14 OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.

1.15 Randapparatuur - Alle apparaten, die bestemd zijn om rechtstreeks op een Netwerkaansluitpunt te worden aangesloten, of die kunnen dienen voor interactie met een openbaar telecommunicatienetwerk en/of het Netwerk via directe of indirecte aansluiting op een Netwerkaansluitpunt ten behoeve van de overbrenging, verwerking of ontvangst van informatie; Voor (DSL) Internet Access is dit alle apparatuur die als onderdeel van (DSL) Internet Access op locatie bij de in de dienstbeschrijving (DSL) Internet Access gedefinieerde Eindgebruiker wordt geïnstalleerd.

1.16 Telecommunicatiedienst - een Dienst die geheel of gedeeltelijk bestaat in de overdracht of routering van signalen over een telecommunicatienetwerk inclusief het Netwerk.

1.17 Voorzieningen - faciliteiten, waaronder mede begrepen apparatuur, Software en voor zover van toepassing het Netwerkaansluitpunt, ten behoeve van de (op)levering van een Dienst die door Solcon worden gebruikt en/of ter beschikking gesteld aan Contractant.

1.18 Internetdienst - Diensten die geheel of gedeeltelijk op basis van IP worden verricht.

1.19 Linesharing - Het delen van een telefoonlijn voor zowel DSL als spraak.

1.20 Schriftelijk - Onder schriftelijke berichten worden ook faxberichten en emailberichten begrepen. Emailberichten aan Solcon kunnen uitsluitend worden gezonden aan “info@Solcon.nl”, tenzij Solcon een ander emailadres schriftelijk bekendmaakt. De door Solcon opgeslagen versie van het betreffende bericht geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Contractant. Emailberichten worden geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending daarvan, tenzij de ontvanger het tegendeel daarvan bewijst. Solcon is niet aansprakelijk wanneer berichten niet worden ontvangen tengevolge van technische storingen in de internettoegang of emailbox van Contractant.

1.21 Website - de website met het webadres www.solcon.nl of enige andere website onder beheer van Solcon gebruikt voor het beschikbaar stellen van informatie door middel waarvan Producten en/of Diensten of informatie daarover ter beschikking worden gesteld.

1.22 Product - Iedere op grond van een Contract door Solcon te leveren of geleverd goed, waaronder mede te verstaan Software.

1.23 Intellectuele Eigendomsrechten - Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op know how en eenlijnsprestaties.

Artikel 2 - Algemene bepalingen; toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, offertes, orders, verkopen en leveringen van Producten en Diensten door Solcon aan Contractanten en alle overeenkomsten terzake daarvan en daarmee verband houdende zijn deze Algemene Contractsvoorwaarden van toepassing. Deze Algemene Contractsvoorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Contractant van de Website. Op afwijkingen en/of aanvullende bedingen kan door een Contractant slechts een beroep worden gedaan, indien en voorzover die zijn opgenomen in een schriftelijke overeenkomst met Solcon. Aanvaardingen van dergelijke bedingen geldt enkel voor die betreffende overeenkomst waarvoor die afwijkende en/of aanvullende bedingen zijn overeengekomen en laten onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Algemene Contractsvoorwaarden.

2.2 Deze Algemene Contractsvoorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere Algemene Contractsvoorwaarden, of enige andere voorwaarden.

2.3 De toepasselijkheid van Algemene Contractsvoorwaarden of enige andere voorwaarden die door Contractant mogelijk worden gehanteerd of waarnaar door Contractant wordt verwezen, wordt door Solcon uitdrukkelijk van de hand gewezen. Tenzij uitdrukkelijk door Solcon anders is aangegeven of schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

2.4 Contractant met wie eenmaal op de onderhavige Algemene Contractsvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene Contractsvoorwaarden op latere overeenkomsten tussen hen en Solcon.

2.5 Solcon wordt terzake van alle overeenkomsten uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degene(n) die blijkens inschrijving van Solcon in het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd is (zijn) om Solcon te vertegenwoordigen, of diegene die handelt op basis van een verkregen toereikende schriftelijke volmacht van degene(n) die vertegenwoordigingbevoegd is (zijn) als hiervoor bedoeld.

2.6 Beroep op een afwijking van deze Algemene Contractsvoorwaarden kan slechts door Contractant worden gedaan indien de afwijking schriftelijk is overeengekomen of door Solcon uitdrukkelijk is aangegeven dat een bepaling (gedeeltelijk) niet of anders van toepassing is.
2.7 In alle gevallen waarin een Contract met Contractant eindigt of wordt beëindigd blijven deze Algemene Contractsvoorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voorzover dit voor de afwikkeling van het Contract nodig is.

Artikel 3 - Wijziging Algemene Contractsvoorwaarden

3.1 Solcon heeft het recht deze Algemene Contractsvoorwaarden te wijzigen. Ook is Solcon gerechtigd aanvullende en afwijkende bepalingen van toepassing te verklaren. Zulke wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van reeds met Contractant gesloten overeenkomsten en zullen daarop steeds van toepassing zijn met inachtneming van het navolgende artikel 3.2. Wijzigingen treden in werking op een door Solcon te bepalen datum. Solcon zal een minimum periode van 21 dagen tussen de datum van bekendmaking en de datum van inwerkingtreding in acht nemen. Indien Solcon geen datum van inwerkingtreding heeft bepaald, geldt voor de datum van inwerkingtreding een periode van 30 dagen na datum van bekendmaking.

3.2 In geval van wijzigingen van de Algemene Contractsvoorwaarden die (i) Solcon het recht geven de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van een Contract te verhogen of (ii) Solcon de bevoegdheid te verlenen een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, is Contractant die een Consument is en die de gewijzigde en/of aanvullende voorwaarden niet aanvaardt gerechtigd het betreffende Contract te ontbinden, mits hij dit binnen een periode van 21 dagen na de bekendmaking (bij voorkeur schriftelijk) aan Solcon bericht. Indien Contractant dit niet binnen die periode aan Solcon bekend maakt, mag Solcon erop vertrouwen dat de gewijzigde of aanvullende voorwaarden door Contractant zijn aanvaard en treden de gewijzigde of aanvullende voorwaarden in werking vanaf de datum van inwerkingtreding.

3.3 Wijzingen, in- of aanvullingen op de Algemene Contractsvoorwaarden tengevolge van wijzingen in wetten in formele en materiële zin, dan is de voorgaande bepaling 3.2 niet van toepassing.

Artikel 4 - Het Contract

4.1 Alle door Solcon uitgebrachte offertes en aanbiedingen, in welke vorm en onder welke naam dan ook, ook die op de Website, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door Solcon is vermeld. Het Contract tussen Solcon en Contractant komt in alle gevallen eerst tot stand of wel (i) op het moment van schriftelijke bevestiging van de inhoud van het Contract door Solcon, ofwel (ii) op de dag dat Solcon met de uitvoering van het Contract is begonnen, ofwel (iii) op een nader overeengekomen tijdstip, al naar gelang welk van de hiervoor onder (i), (ii) en (iii) aangeduide situatie zich als eerste voordoet. Na aanvaarding door Solcon van het aanbod van Contractant is onverwijlde herroeping door Solcon mogelijk. Door herroeping komt geen Contract tot stand en is Solcon verplicht al hetgeen zij reeds heeft ontvangen aan Contractant terug te betalen. Solcon is gerechtigd een potentiële Contractant om haar moverende redenen te weigeren.

4.2 Contractant is niet gerechtigd om het Contract en/of enig recht of enige verplichting die daaruit voortvloeit over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Solcon.

4.3 Toezending van een offerte of aanbieding of ander document of het achterlaten van bestelformulier of vergelijkbaar document bij Contractant verplicht Solcon niet tot het aangaan van een Contract met Contractant.

4.4 Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden die een offerte of aanbieding van Solcon vergezellen, blijven te allen tijden eigendom van Solcon en dienen op eerste verzoek (in geval van offline verzending: franco) aan Solcon te worden geretourneerd. Zij mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Solcon niet vermenigvuldigd of aan derden ter inzage gegeven of ter beschikking gesteld worden.

4.5 Solcon is gerechtigd bij of op ieder moment na het aangaan van het Contract van Contractant zekerheid te verlangen in de vorm van een bankgarantie of anderszins veilig te stellen dat Contractant zowel aan zijn betalings- als aan zijn overige verplichtingen zal voldoen.

4.6 Het Contract is niet overdraagbaar en gaat in op de eerste dag van (op)levering van de Dienst, althans op een nader overeengekomen tijdstip.

4.7 Indien Contractant het Contract of zijn Toegangscode wil wijzigen, kan hij hiertoe schriftelijk een verzoek indienen bij Solcon, voorzover dit niet via het Internet zelf geregeld kan worden. Indien het verzoek door Solcon gehonoreerd wordt, gaat de wijziging in op de dag van verzending door Solcon van de bevestiging hiervan aan Contractant of op een ander door Solcon aan te geven tijdstip.

4.8 Artikel 3 is voor het Contract van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 - Informatieplichten Solcon

5.1 Solcon draagt er zorg voor dat de Algemene Contractsvoorwaarden voor of bij het sluiten van het Contract aan Contractant al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. Contractant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Contractsvoorwaarden en het Contract, door middel van daartoe op de Website, in de Browser van Contractant of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

5.2 Onverminderd eventueel voor Solcon bestaande wettelijke verplichtingen om het Contract en/of de Algemene Contractsvoorwaarden te bewaren, is Solcon niet verplicht om een eventueel gearchiveerd Contract en/of de Algemene Contractsvoorwaarden voor Contractant toegankelijk te houden.

5.3 Indien Solcon een gedragscode hanteert, is dit uitdrukkelijk vermeld op de Website en zal Solcon aangeven op welke wijze deze via een Hyperlink of anderszins is te raadplegen. De verplichtingen van Solcon vermeld in de gedragscode gelden niet voorzover die tot meer strekken dan het bepaalde in het Contract.

5.4 Indien het Contract uitsluitend door middel van de uitwisseling van elektronische post of een soortgelijke vorm van individuele communicatie tot stand is gekomen, is het bepaalde in artikel 5.1 en 5.3, eerste zin, niet van toepassing.

5.5 Solcon stelt middels zijn Website onder meer de volgende informatie beschikbaar:
a. naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
b. de belangrijkste kenmerken van het Product en/of de Dienst;
c. de prijs met inbegrip van alle belastingen;
d. de wijze van aflevering en betaling;
e. de eventuele kosten van aflevering;
f. het adres waar Contractant een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het hierboven sub a vermelde adres te zijn, tenzij op de Website van Solcon anders wordt aangegeven.

5.6 Solcon wijst er hierdoor nadrukkelijk op dat Contractanten die Consument zijn ontbindings- en/of vernietigingsmogelijkheden toekomen indien Solcon niet voldoet aan in de wet vermelde informatieplichten. Voor andere Contractanten zijn deze mogelijkheden uitdrukkelijk uitgesloten. Ieder eventueel specifiek ontbindings- en/of vernietigingsrecht van Contractant die een Consument is op grond van schending door Solcon van informatieplichten dient te worden uitgeoefend binnen 14 (veertien) werkdagen na het totstandkomen van de Overeenkomst, behoudens voorzover de wet een andere termijn voorschrijft.

Artikel 6 - Medewerking Contractant

6.1 Contractant is gehouden Solcon tijdig alle medewerking, informatie en bescheiden te verschaffen die nodig is/zijn om het Contract tijdig en naar behoren te kunnen uitvoeren.

6.2 Contractant staat in voor de juistheid van de omschrijving van iedere door hem verstrekte opdracht, aanvraag voor offerte en voor alle overige informatie op basis waarvan Solcon het Contract met Contractant aangaat en dit Contract uitvoert.

6.3 Kosten van het opnieuw (laten) verrichten van (delen van) de Dienst als gevolg van het niet aanleveren van gegevens en/of materialen of van aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of materialen door Contractant worden afzonderlijk aan Contractant tegen de alsdan geldende tarieven in rekening gebracht.

Artikel 7 - De Aansluiting

7.1 Solcon zal zich redelijkerwijs inspannen zo spoedig mogelijk de Aansluiting (op) te leveren of operationeel beschikbaar te maken.

7.2 Solcon is gerechtigd de Aansluiting tot stand te brengen op een wijze die zij noodzakelijk acht. Indien mogelijk, zal Solcon daarbij rekening houden met de redelijke verzoeken van Contractant.

7.3 De door Solcon opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Voor zover de (op)levertijd en / of (op)leveringstermijn en / of uitvoeringstermijn verlengd wordt, wordt deze voorts verlengd met de tijd dat uitvoering van het Contract door niet aan Solcon te wijten omstandigheden wordt vertraagd of bemoeilijkt, waaronder begrepen vertragingen en levering door één of meer leveranciers van Solcon.

7.4 Contractant zal aanwijzingen van Solcon betreffende de (op)levering van de Aansluiting opvolgen.

7.5 Contractant garandeert dat al hetgeen benodigd is voor het tot stand brengen van de Aansluiting op de locatie van Contractant aanwezig en beschikbaar is. Solcon is niet verantwoordelijk voor vertragingen in het tot stand brengen van de Aansluiting indien dit het gevolg is van het niet voldoen aan zijn (Contractant) verplichting uit dit artikel.

7.6 Contractant zal aansprakelijk zijn voor alle kosten die Solcon en /of haar onderaannemers maken als gevolg van enige vertraging in de totstandbrenging van de Aansluiting, voor zover deze vertraging het gevolg is van het niet nakomen door Contractant van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

Artikel 8 - De Dienst

8.1 Nadat Contractant aan alle voorwaarden zoals opgenomen in deze Algemene Contractsvoorwaarden en het Contract voor toelating tot de Dienst heeft voldaan, verleent Solcon hem toegang tot de Dienst.

8.2 Solcon is gerechtigd toegang tot (onderdelen van) de Dienst en/of (onderdelen van) haar systeem en/of interfaces, al dan niet tijdelijk, te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, en/of andere maatregelen te nemen, indien zulks noodzakelijk is in het kader van overmacht of tijdelijk technisch onderhoud. Contractant zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. Het uitgangspunt van Solcon is dat de overlast voor Contractant, maar bovenal voor alle Contractanten in hun geheel, zoveel mogelijk wordt beperkt.

8.3 Solcon spant zich in om de Dienst met een minimum aan storingen en/of onderbrekingen te leveren. Solcon garandeert echter geen ongestoorde of ononderbroken levering van de Dienst. Indien er zich een storing of onderbreking voordoet zal Solcon deze zo spoedig mogelijk -met zo min mogelijk overlast voor alle Contractanten- verhelpen.

8.4 Indien de Dienst één werkdag (minimaal acht uur tussen 06:00 en 22:00 uur) onderbroken of ernstig gestoord is geweest, door een omstandigheid die op geen enkele wijze aan Contractant valt te verwijten, zal Solcon op verzoek van Contractant een evenredig gedeelte van de door Contractant betaalde vergoeding voor de Dienst aan Contractant terug betalen. In afwijking van de artikelen 18.7 en 18.11 is Contractant (inclusief Contractant die Consument is) nimmer gerechtigd zonder toestemming van Solcon de uit hoofde van dit artikellid terug te krijgen bedragen te verrekenen of andere betalingen op te schorten. Vorderingen voor terugbetaling verjaren na één kalenderjaar, nadat het recht op de terugbetaling is ontstaan.

8.5 Solcon is gerechtigd procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Dienst en/of de Toegangscode door te voeren, indien zulks nodig mocht blijken of een verbetering van de Dienst oplevert. Solcon zal Contractant hierover tijdig informeren, indien deze de bereikbaarheid van het Internet en/of daarop aangesloten netwerken voor Contractant nadelig beïnvloeden.

8.6 Solcon is gerechtigd de toegang tot de homepage en/of het e-mail account van Contractant te blokkeren dan wel anderszins maatregelen te treffen ten aanzien van Contractant, zijn homepage of zijn e-mail account, indien zulks noodzakelijk is om misbruik te voorkomen, Contractant en zijn (persoons)gegevens te beschermen, om onrechtmatig gebruik van de Dienst (verder) te voorkomen, of op last van daartoe bevoegde autoriteiten. Solcon zal Contractant tijdig van zulke maatregelen op de hoogte stellen.

8.7 Solcon is gerechtigd de Toegangscode te wijzigen. Zij zal Contractant van een wijziging tijdig op de hoogte stellen van de wijziging en hem de gewijzigde Toegangscode meedelen.

8.8 Solcon is gerechtigd het afgegeven emailadres te wijzigen indien dit noodzakelijk is, althans nodig is voor de continuering van de Dienst. Solcon zal Contractant tijdig, in ieder geval 30 dagen voor de wijziging, op de hoogte stellen van de wijziging. Bovendien zal zij ervoor zorgen dat emailberichten naar het oude emailadres nog minimaal één jaar worden doorgestuurd naar het nieuwe emailadres.

8.9 Solcon is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van Contractant, als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen. De maatregelen laten de betalingsverplichtingen van Contractant ook onverlet.

8.10 Contractant heeft toegang tot de Service desk van Solcon. De medewerkers van de Service desk zijn niet gerechtigd afspraken te maken die Solcon binden. Afspraken binden Solcon alleen indien zij schriftelijk aan Contractant zijn bevestigd.

Artikel 9 - Gebruik van de Diensten en de Producten

9.1 Contractant zal alle door Solcon kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals neergelegd in deze Algemene Contractsvoorwaarden, het Contract en anderszins door Solcon meegedeeld (op haar website, via schriftelijke berichtgeving of anderszins), in acht nemen. Hieronder zijn ook begrepen instructies m.b.t. het inloggen, het uitloggen, het in acht nemen van de toegestane hoeveelheid dataverkeer via de homepage van Contractant, het schonen van informatie etc.

9.2 Contractant is gehouden te handelen conform de toepasselijke wet- en regelgeving en zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig handelend Contractant verwacht mag worden. Contractant zal bij het gebruik van de Dienst zoveel mogelijk trachten te voorkomen dat de belangen van Solcon geschaad worden.

9.3 Contractant zal de Dienst noch of enig Product - op welke wijze dan ook - gebruiken of laten gebruiken voor het verrichten en/of mogelijk maken van onrechtmatige handelingen, van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met de Netiquette (zoals van tijd tot tijd gepubliceerd op http://www.nlip.nl/nl/netiquette en bij gebreke hiervan de versie elders op het Internet uitgegeven door: NLIP, Branchevereniging Nederlandse Internet Providers, Postbus 90407, 2509 LK Den Haag). De volgende handelingen worden in ieder geval als ongeoorloofd gebruik aangemerkt: het plegen van inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten van derden, diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zgn. "mailbommen"; computervredebreuk ("hacken") via de Dienst en/of met gebruikmaking van enig Product of het Internet en handelingen ter voorbereiding hierop (zoals het zogenaamde "poortscannen"); vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang tot het Internet of tot andere Netwerken door middel van valse sleutels, valse codes, valse hoedanigheden; het zich verschaffen van toegang tot (delen) van het Internet of Netwerken waarvan het duidelijk is dat deze toegang niet voor Contractant of de gebruiker van de Dienst open staat; het verzenden van zogenaamde "Spam" (ongevraagde e-mail in grote hoeveelheden). Het plaatsen van content op de homepage of aanverwante sites in gebruik door Contractant of content op de schijfruimte van de server in strijd is met de goede zeden (in ieder geval vallen hieronder: pornografische, racistische discriminerende, godlasterende of haatdragende teksten en/of afbeeldingen) is niet toegestaan.

9.4 Het is Contractant niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het Internet onevenredig hindert of het overige gebruik van de Dienst onredelijk nadelig beïnvloedt.

9.5 Het is Contractant, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Solcon, niet toegestaan (onderdelen van) een Netwerk of andere gebruikers, al of niet binnen zijn organisatie, op enigerlei wijze te verbinden met (onderdelen van) de Dienst.

9.6 Contractant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst, ook als de Dienst door een ander wordt gebruikt, tenzij Contractant aantoont dat het gebruik door de ander jegens hem onrechtmatig was en Contractant verder ook geen enkel verwijt gemaakt kan worden ten aanzien van dat gebruik of het mogelijk tot dat gebruik. Contractant is verantwoordelijk voor ieder gebruik van zijn Toegangscode en zijn e-mail adres. Contractant is voorts verantwoordelijk voor iedere uiting en alle informatie op zijn homepage, internet pagina's en op zijn server(ruimte).

9.7 Het is Contractant niet toegestaan de Dienst aan derden te verhuren, te verkopen of op andere wijze ter beschikking te stellen. Het incidenteel en kortdurend ter beschikking stellen van de Dienst aan derden om niet is wel toegestaan.

9.8 Contractant draagt zorg en is verantwoordelijk voor de benodigde hardware en (het installeren van) software en randapparatuur en het functioneren daarvan om zich met het Netwerk van Solcon in verbinding te kunnen stellen.

9.9 Aan Contractant wordt voor de duur van het Contract een niet-exclusieve en niet overdraagbare licentie verstrekt om de Software te gebruiken voor de Dienst en/of het Product. Contractant is akkoord met de licentievoorwaarden behorend bij de Software en de bijbehorende productspecificaties die Solcon voorafgaand aan het sluiten van een Contract ter beschikking zal stellen. Indien Contractant niet akkoord is met de licentievoorwaarden, dient hij dit onverwijld schriftelijk te melden aan Solcon, dient hij de Software te deïnstalleren en de Software met toebehoren aan Solcon retour te zenden. Indien hierdoor het gebruik van de Dienst en/of Product (deels) onmogelijk wordt, komt dit volledig voor risico en rekening van Contractant.

9.10 Contractant onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de Software, anders dan noodzakelijk voor het normale gebruik van de Dienst en/of het Product.

9.11 Contractant onthoudt zich van het aanbrengen van enige wijzigingen of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) de Software en/of enige (Intellectuele Eigendoms-)aanduidingen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

9.12 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het Contractant niet toegestaan derden gebruik van de Software te laten maken. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van Software te verwijderen of te omzeilen. Het is Contractant die een Consument is toegestaan van ter beschikking gestelde Software een back-up exemplaar te maken mits dat identiek is aan het oorspronkelijk exemplaar en mits dit dezelfde aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten en mededelingen over vertrouwelijkheid bevat als het oorspronkelijke exemplaar.

9.13 Behoudens zover toegestaan door de wet, is Contractant niet gerechtigd de Software of delen daarvan te decompileren, of de Software aan reverse engineering te onderwerpen.

9.14 Solcon mag alle noodzakelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat Solcon aansprakelijk is of kan worden gesteld voor informatie die door gebruik van de Dienst wordt opgeslagen en/of doorgegeven. Indien Contractant in strijd handelt met dit artikel, met uitzondering van lid 8, of indien er duidelijke aanwijzingen zijn dat Contractant in strijd met één van deze bepalingen handelt, is Solcon gerechtigd hem de toegang tot de Dienst te ontzeggen, de Dienst (gedeeltelijk) af te sluiten, zijn e-mail account en/of homepage af te sluiten, het Contract zonder nadere ingebrekestelling op te zeggen of het Contract in of buiten rechte te ontbinden en/of andere maatregelen te nemen om het gebruik in strijd met deze bepalingen te voorkomen. Contractant kan in dit geval geen aanspraak maken op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of op schadevergoeding. Deze maatregelen ontslaan Contractant ook niet van zijn (betalings)verplichtingen uit het Contract.

Artikel 10 - Intellectuele Eigendomsrechten

10.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten of Producten (inclusief de Software) met inbegrip van alle wijzigingen en/of uitbreidingen daarvan berusten en blijven uitsluitend berusten bij Solcon en/of haar licentiegever(s).

10.2 Contractant is gehouden om iedere mededeling als zal enig Product, Dienst of enige Software inbreuk maken op een of meer rechten van derden onmiddellijk schriftelijk aan Solcon te melden en de afhandeling van de zaak in of buiten rechte volledig over te laten aan Solcon en deze daarbij alle verlangde medewerking en informatie te verschaffen.

10.3 Indien het gebruik van enig Product, Dienst en/of enige Software wordt beperkt of verboden omdat komt vast te staan dat die inbreuk opleveren op enige Intellectuele Eigendomsrecht van derden, zal Solcon naar eigen keuze en in afwijking van artikel 21:
- het Product, de Dienst, en/of de Software vervangen door gelijkwaardige product, dienst of software die geen inbreuk maakt op rechten van derden, of;
- het Product, de Dienst, en/of de Software zodanig wijzigen of aanpassen dat het product, de dienst of software geen inbreuk meer maakt/maken op die betreffende rechten van derden, of;
- voor het Product, de Dienst, en/of de Software alsnog een (sub)licentie verwerven voor Contractant, of;
- het Contract met Contractant schriftelijk al dan niet gedeeltelijk ontbinden.
Ten aanzien van Contractanten die geen Consumenten zijn wordt iedere verdere of andere aansprakelijkheid uitgesloten.

10.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 21 vrijwaart Solcon Contractanten die Consumenten zijn tegen schade veroorzaakt door aanspraken van derden met de strekking dat enig Product, Dienst en/of enige Software inbreuk oplevert op rechten van dergelijke derden (inclusief eventuele Intellectuele Eigendomsrechten van die derden), voor zover in rechte onherroepelijk is komen vast te staan dat Solcon voor deze inbreuken verwijt valt te maken. Deze verplichting tot vrijwaring komt echter te vervallen indien de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen aangebracht door of namens Contractanten die Consumenten zijn, door gebruik in combinatie met niet door Solcon ter beschikking gestelde producten of diensten c.q. software of als gevolg van gebruik op andere wijze dan daarvoor ter beschikking gestelde Producten of Diensten of Software zijn ontwikkeld of bestemd.

10.5 Contractant staat ervoor in dat hij, indien en voorzover door hem in het kader van het Contract aan Solcon materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.

Artikel 11 - Randapparatuur

11.1 Het is Contractant niet toegestaan om Randapparatuur, die niet voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke voorschriften, aan te sluiten op het Netwerkaansluitpunt. Het is Contractant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Solcon op het Netwerkaansluitpunt door derden Randapparatuur te doen aansluiten.
11.2 Indien Contractant in strijd met lid 1 van dit artikel handelt is artikel 9 lid 14 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat Solcon Contractant eerst in de gelegenheid zal stellen om binnen een termijn van minimaal vijf dagen de Randapparatuur te verwijderen en de eventuele schade te vergoeden.

Artikel 12 - Bijzondere bepalingen Internet Acces

12.1 Voor zover de Dienst bestaat uit (DSL) Internet Acces zijn de volgende aanvullende bepalingen van toepassing in aanvulling op de overige bepalingen van deze voorwaarden. Deze bijzondere bepalingen gaan voor en zijn een aanvulling op de algemene bepalingen. Daarnaast zijn de bepalingen van artikel 14 van toepassing indien krachtens bestaande of toekomstige wetgeving of algemeen aanvaarde opinies (DSL) Internet Access te kwalificeren is als een Telecommunicatiedienst. In dat geval gaan de bepalingen van dit artikel in het geval van conflicterende (deel)bepalingen vóór de bepalingen van artikel 14.

12.2 Voor het kunnen leveren van (DSL) Internet Access dient Contractant te beschikken over een daartoe geschikte aansluiting op een vaste telefoondienst van KPN Telecom.

12.3 Solcon is geheel afhankelijk van derden voor wat betreft de beschikbaarheid van (DSL) Internet Access op een bepaalde door Contractant gewenste locatie. Solcon kan niet garanderen dat levering van DSL Internet Access op de door Contractant gewenste locaties mogelijk is.

12.4 Solcon kan uitdrukkelijk geen minimumsnelheid en geen beschikbaarheids- en / of de capaciteitswaarden van (DSL) Internet Access garanderen. Evenmin kan Solcon garanderen dat (DSL) Internet Access te allen tijde vrij van storingen zal zijn.

12.5 Solcon is gerechtigd te allen tijde redelijke voorschriften met betrekking tot het gebruik door Contractant van (DSL) Internet Access op te leggen. Indien noodzakelijk, althans nodig voor een goede levering van de Dienst, kan Solcon ook redelijke beperkingen aan het gebruik van de dienst opleggen.

12.6 Solcon wijst Contractant voor het gebruik van DSL Internet Access een vast IP-adres toe. Contractant is verplicht om het door Solcon toegewezen IP-adres te gebruiken. Solcon is gerechtigd het IP-adres van Contractant te allen tijde te wijzigen.

12.7 De duur van de overeenkomst voor de levering van (DSL) Internet Access bedraagt telkens1 (één) jaar, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. De overeenkomst voor de levering van (DSL) Internet Access kan (uitsluitend) schriftelijk worden opgezegd tegen de laatste dag van de maand waarin de overeenkomst voor de levering van (DSL) Internet Access eindigt, bij gebreke waarvan de overeenkomst voor de levering van (DSL) Internet Access telkens automatisch één jaar wordt verlengd. Indien Solcon de overeenkomst voor de levering van (DSL) Internet Access niet wil verlengen deelt zij dit schriftelijk aan Contractant mee. De overeenkomst voor de levering van (DSL) Internet Access eindigt dan tegen het einde van de Contractstermijn, dan wel binnen één maand na mededeling.

12.8 Indien Contractant de Aansluiting voor DSL Internet Access wenst te verplaatsen of te verhuizen naar een locatie waar Solcon geen DSL Internet Access kan verzorgen, kan Contractant de overeenkomst opzeggen met inachtneming van het bepaalde in lid 7 van dit artikel.

Artikel 13 - Bijzondere bepalingen Housing en Hosting

13.1 Voor zover de Dienst bestaat uit Hosting en/of Housing zijn de volgende aanvullende bepalingen van toepassing in aanvulling op de overige bepalingen van deze voorwaarden. Deze bijzondere bepalingen gaan voor en zijn een aanvulling op de algemene bepalingen.

13.2 In het geval Contractant zijn eigen server of andere apparatuur of andere zaken, software, applicaties of data bij Solcon plaatst is en blijft hij volledig zelf verantwoordelijk voor de deugdelijkheid en het functioneren ervan. Solcon is op geen enkele wijze (behoudens opzet of grove schuld) verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het beschadigen en/of teniet gaan van de geplaatste zaken, software, applicaties en data.

13.3 Contractant is aansprakelijk voor iedere schade die, al dan niet volledig en al dan niet direct, door de zaken, software, applicaties en data van Contractant zijn veroorzaakt aan goederen of de goede naam van Solcon. Onder deze schade valt ook de gevolgschade die Solcon leidt ten gevolge van storingen en/of onderbrekingen in haar bedrijfsvoering en/of het leveren van haar Dienst.

13.4 Contractant vrijwaart Solcon voor iedere aansprakelijkheid voor schade die, al dan niet volledig, door de zaken, software, applicaties en data van Contractant zijn veroorzaakt.

13.5 Solcon kan van Contractant verlangen dat hij zich verzekert tegen de schade als genoemd in lid 3 en 4 van dit artikel. Indien Contractant hiermee in verzuim blijft is artikel 9 lid 14 van overeenkomstige toepassing.
13.6 Indien Contractant haar zaken bij Solcon wil plaatsen, bijwerken of verwijderen dient hij vooraf telefonisch of schriftelijk een afspraak te maken met Solcon. In beginsel zal een dergelijke afspraak binnen één week gemaakt kunnen worden. Solcon kan de toegang tot de serverruimte aan Contractant weigeren zolang Contractant zijn verplichtingen uit het Contract niet nakomt.

13.7 Contractant is te allen tijde gehouden de instructies van Solcon op te volgen in de serverruimte.

13.8 Indien Contractant niet de volledige server- of kastruimte gebruikt is Solcon bevoegd deze ruimte (tijdelijk) zelf te gebruiken. Zodra Contractant de ruimte zelf wil gebruiken, zal Solcon die ruimte op het eerste verzoek ter beschikking stellen.

Artikel 14 - Bijzondere bepalingen VOIP en Telecommunicatiediensten

14.1 Voor zover de Dienst bestaat uit VOIP of andere Telecommunicatiediensten zijn de volgende aanvullende bepalingen van toepassing in aanvulling op de overige bepalingen van deze voorwaarden. Deze bijzondere bepalingen gaan voor en zijn een aanvulling op de algemene bepalingen.

14.2 De VOIP dienst is een extra service bij DSL Internet Access. Om van de VOIP-Dienst gebruik te kunnen maken is dus vereist dat Contractant ook de DSL Internet Access Dienst afneemt. Indien de DSL Internet Access Dienst wordt beëindigd, opgeschort of anderszins onderbroken, blijft Contractant gehouden de (betalings)verplichtingen voor de VOIP-Dienst na te komen.

14.3 Solcon brengt de verschuldigde bedragen in rekening door middel van een gespecificeerde factuur, tenzij Contractant kenbaar heeft gemaakt een geheel of gedeeltelijk niet gespecificeerde factuur te willen ontvangen. Voor een specificatie die boven de door Solcon gehanteerde standaard specificaties uitgaat, is Solcon gerechtigd een vergoeding bij Contractant in rekening te brengen volgens daartoe door Solcon gebruikelijke tarieven. Evenwel is Solcon gerechtigd om een specificatie die afwijkt van de standaardspecificatie niet uit te voeren.

14.4 Ten behoeve van het afwikkelen van telecommunicatieverkeer over verschillende Telecommunicatienetwerken in Nederland en het buitenland wordt nummerinformatie uitgewisseld. Solcon kan niet instaan voor de naleving van de hierop betrekking hebbende wet- en regelgeving door andere aanbieders dan Solcon.

14.5 Solcon is gehouden om medewerking te verlenen aan krachtens enige wettelijke bepaling bevoegd gegeven last tot aftappen.

14.6 Indien nodig kan Solcon aan Contractant een of meer nummers toekennen, tenzij een nummer dat reeds bij Contractant in gebruik is of een aan hem door OPTA toegewezen nummer door Solcon kan worden geaccepteerd. Indien het nummer van Contractant in gebruik is bij een andere aanbieder, kan het nummer worden behouden indien de overeenkomst met die aanbieder wordt beëindigd en die aanbieder meewerkt aan nummerportabiliteit. Contractant is alsdan een eenmalig bedrag aan administratiekosten verschuldigd aan Solcon Toekenning van nummers kan onder beperkingen worden verleend.

14.7 Het is Contractant (op last van OPTA) niet toegestaan om nummers in gebruik te nemen of in gebruik te hebben uit een ander geografisch netnummergebied dan het netnummergebied van Contractant. Ook is het Contractant (op last van OPTA) niet toegestaan een nummer in gebruik te nemen of in gebruik te hebben uit een ander (inter)nationaal nummergebied dan het nationale nummergebied van Contractant. Schending van deze bepaling door Contractant geeft Solcon het recht haar verplichtingen uit het Contract op te schorten voor de duur van de overtreding.

14.8 Solcon is gerechtigd een toegekend nummer te wijzigen of in te trekken indien sprake is van wijzigingen in het nationaal nummerplan, wijzigingen in nummertoewijzing door OPTA of in andere omstandigheden waardoor de nummerwijziging of intrekking noodzakelijk zijn. Een verzoek of een besluit van OPTA wordt in ieder geval als een dergelijke omstandigheid beschouwd.

14.9 Bij einde van de Overeenkomst met Solcon kan Contractant aan Solcon verzoeken het (de) door hem bij de Aansluiting gebruikte nummer(s) over te zetten naar een andere telecommunicatieaanbieder, mits Solcon met deze aanbieder een overeenkomst over nummerportabiliteit heeft gesloten.

14.10 Solcon zal zich inspannen de VOIP-Dienst zo optimaal mogelijk te laten verlopen, maar zij kan niet instaan voor een continue gebruik van de Dienst, ook kan zij niet instaan voor een constante kwaliteit van het (telefoon)verkeer. De kwaliteit en de continuïteit van de VOIP-Dienst wordt onder andere beïnvloed door eventuele storingen in het Netwerk en in het Netwerk van derden en door storingen in het stroomnetwerk.

Artikel 15 - Levering, uitvoering, leverings- en uitvoeringsdatum, leverings- en uitvoeringstermijn

15.1 Levering van Producten geschiedt af fabriek, tenzij anders aangegeven.

15.2 De (mondeling of schriftelijk) aangegeven of opgegeven leveringsdatum of –termijn of uitvoeringsdatum of –termijn geldt bij benadering en bindt Solcon niet. De verplichting tot levering of uitvoering kan in ieder geval worden opgeschort zolang Contractant nog enige verplichting jegens Solcon moet voldoen.

15.3 Wijziging of overschrijding van een (mondeling of schriftelijk) opgegeven of aangegeven leveringsdatum of –termijn of uitvoeringsdatum of –termijn, door welke oorzaak ook, geeft Contractant nooit het recht op vergoeding van enige schade (directe of indirecte, of hoe ook genaamd), ontbinding van het Contract of niet-nakoming of opschorting van enige voor Contractant uit het Contract voortvloeiende verplichting, tenzij die wijziging of overschrijding te wijten is aan de opzet of grove schuld van Solcon.

15.4 Contractant is verplicht de geleverde Producten terstond bij de levering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren. Contractant is verplicht Diensten, voor zover die eindigen door voltooiing, terstond na voltooiing op eventuele tekortkomingen te controleren.

15.5 Eventuele tekorten en/of beschadigingen en/of tekortkomingen als in het vorige artikellid bedoeld die bij levering aanwezig zijn, dient Contractant op de leveringsbon, de factuur of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, of in geval van Diensten binnen vijf werkdagen voorzover het gaat om Contractanten die geen Consumenten zijn en binnen twee maanden voorzover het gaat om Contractanten die Consumenten zijn, na het voltooien van die diensten schriftelijk aan Solcon te melden, bij gebreke waarvan Contractant geacht wordt hetgeen geleverd of verricht is ook te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames die nagaande niet meer door Solcon in behandeling genomen.

15.6 Bij vertraging of gebreke van afname van Producten is Contractant in verzuim. De door dit verzuim en veroorzaakte kosten en/of schade komen volledig voor rekening van Contractant, terwijl die Producten door Solcon in geval van vertraging of gebreke van afname ook voor rekening en risico van Solcon zullen worden opgeslagen.

Artikel 16 - Risico overgang en eigendomsvoorbehoud

16.1 Het risico van de Producten gaat over op Contractant op het moment van verzending.

16.2 De door Solcon aan Contractant geleverde Producten blijven eigendom van Solcon zolang Contractant de verschuldigde prijs, rente en kosten terzake van alle geleverde of te leveren Producten niet heeft betaald. Onder kosten wordt mede verstaan de vorderingen die Solcon op Contractant heeft wegens tekortschieten in een nakoming van met deze gesloten Contracten terzake van geleverde of te leveren Producten.

16.3 Indien Contractant tekort komt in een nakoming van zijn verplichtingen uit het (de) met Solcon gesloten Contract(en) of indien Solcon goede gronden heeft te vrezen dat Contractant tekort zal schieten in het nakomen van zijn verplichtingen uit het Contract, is Solcon bevoegd de aan Contract geleverde Producten terug te nemen. Daartoe zal Contractant aan Solcon op eerste verzoek toegang verlenen tot de onderneming dan wel de locatie waar deze Producten zich bevinden. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dit recht indien onder Contractant beslag wordt gelegd, indien Contractant surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend, indien het faillissement van Contractant wordt aangevraagd of uitgesproken of Contractant zijn eigen faillissement aanvraagt, of indien Contractant enige betalingsregeling met een of meer zijner crediteuren treft.

16.4 Indien derden pretenderen rechten te hebben ten aanzien van door Solcon aan Contractant geleverde doch nog niet betaalde Producten, dient Contractant Solcon binnen vierentwintig uur nadat hij hiervan kennis heeft genomen hiervan op de hoogte te stellen. Solcon is in dat geval gerechtigd om de betreffende Producten bij Contractant weg te (laten) halen, terug te nemen en deze elders op te slaan, zonder dat leverancier gehouden is tot betaling aan Contractant van enige vergoeding van schade die ontstaat als gevolg van het weg (laten) halen en terug nemen van die Producten.

16.5 Indien Contractant met de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit het Contract of deze Algemene Contractsvoorwaarden in verzuim is, is leverancier gerechtigd de Producten te allen tijde terug te nemen, waar deze zich ook moge bevinden, onverminderd het recht van Solcon op volledige schadevergoeding van Contractant wegens de tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 17 - Tarieven

17.1 Op Contracten en overige betrekkingen tussen Solcon en Contractant zijn de gebruikelijke door Solcon te hanteren vergoedingen en prijzen van toepassing, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Informatie aangaande de toepasselijke tarieven wordt op verzoek door Solcon aan Contractant toegezonden.

17.2 Indien Contractant een aantal uren vrij gebruik van de Dienst is overeengekomen en dit aantal overschrijdt, brengt Solcon Contractant hiervoor het geldende uurtarief in rekening. Hierbij wordt een gedeelte van een uur op een kwartier naar boven afgerond.

17.3 Indien Contractant het aantal overeengekomen uren vrij gebruik van de Dienst in een kalendermaand niet volledig gebruikt, vervalt de aanspraak van Contractant op die niet gebruikte vrije uren na afloop van de desbetreffende kalendermaand. Aan Contractant komt geen vergoeding toe voor niet gebruikte vrije uren.

17.4 Indien een Contract in afwijking van artikel 23 ingaat in de loop van een kalendermaand, worden de vaste Contractskosten en het aantal overeengekomen uren vrij gebruik van de Dienst, zoals opgenomen in het Contact, pro rata (evenredig) berekend.

17.5 Solcon is gerechtigd de prijzen van al haar producten en diensten jaarlijks aan te passen overeenkomstig de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS. De prijsverhoging volgens deze index levert geen grond op voor Contractant om het Contract te beëindigen.

17.6 Solcon is daarnaast gerechtigd de prijzen te verhogen. Zij stelt Contractant hiervan 30 dagen voor het intreden van de wijziging op de hoogte. Artikel 3 is van overeenkomstige toepassing.

17.7 Alle door Solcon gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen, rechten en vervoerskosten tenzij dit uitdrukkelijk anders staat vermeld.

17.8 De door Contractant te betalen vergoedingen zien slechts op de door Solcon verstrekte Dienst en/of Product en zien dus bijvoorbeeld niet op enige door Contractant te maken of gemaakte telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting of andere kosten voor de verbinding met het systeem van Solcon of transport van informatie tussen het systeem van Solcon en Contractant tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 18 - Betaling

18.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden door Contractant aan Solcon verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso van de bank- of girorekening van Contractant afgeschreven.

18.2 Contractant is verplicht Solcon te machtigen een automatische incasso te kunnen uitvoeren. Contractant is verplicht binnen 30 dagen na het sluiten van het Contract dan wel binnen 10 dagen na eerste schriftelijke verzoek van Solcon, alle daartoe benodigde correcte en volledige gegevens aan Solcon te verstrekken. Indien de machtigingskaart niet binnen de genoemde termijn is ontvangen, ontvangt Contractant van Solcon een laatste sommatie. Indien niet binnen een termijn van vijf dagen na de laatste sommatie Contractant gehoor heeft gegeven aan de sommatie, is Solcon gerechtigd zonder nadere aankondiging Contractant af te sluiten en afgesloten te houden zolang Contractant zijn verplichtingen niet na is gekomen. Deze afsluiting ontslaat Contractant niet van zijn (betalings)verplichtingen jegens Solcon.

18.3 Indien Contractant niet tijdig (via het automatische incasso) voor betaling heeft zorggedragen, sommeert Solcon hem alsnog voor de betaling zorg te dragen binnen een termijn van vijf dagen. Wordt binnen die termijn niet betaald, dan is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

18.4 Vanaf de datum van het verzuim is Contractant over al hetgeen hij aan Solcon verschuldigd is, rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte van de maand over de vervallen bedragen vanaf de vervaldatum tot en met de datum der algehele betaling. In het geval de wettelijke (handels)rente (tijdelijk) hoger mocht zijn dat de contractuele rente, is de wettelijke (handels)rente over die periode verschuldigd.

18.5 Is Contractant in verzuim geraakt ten aanzien van de nakoming van één of meer verplichtingen uit hoofde van het Contract of deze Algemene Contractsvoorwaarden, dan komen, onverminderd de gevolgen die de wet aan zulk verzuim verbindt, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,- (exclusief BTW). Indien Solcon hogere kosten heeft moeten maken, dienen ook deze door Contractant vergoed te worden.

18.6 De door Contractant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van verschuldigde rente en (buitengerechtelijke) kosten en daarna in mindering op opeisbare facturen (de oudste eerst).

18.7 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Solcon is het Contractant niet toegestaan enige schuld aan Solcon te verrekenen met enige al dan niet betwiste schuld van Solcon aan Contractant.

18.8 Solcon is gerechtigd een kredietwaardigheidsonderzoek naar Contractant te (doen) uitvoeren. Op basis van dit onderzoek kan Solcon zekerheid verlangen. Contractant heeft in dat geval recht op inzage van de uitkomsten van het kredietwaardigheidsonderzoek.

18.9 Indien er op grond van feiten en omstandigheden redelijkerwijs twijfel kan bestaan of Contractant aan zijn betalingsverplichtingen zal (kunnen) voldoen, heeft Solcon het recht bij of op ieder moment na het aangaan van het Contract van Contractant zekerheid te verlangen in de vorm van een bankgarantie of anderszins veilig te stellen dat Contractant zowel aan zijn betalings- als aan zijn overige verplichtingen zal voldoen. Het bedrag waarvoor zekerheid kan worden gevraagd zal niet hoger zijn dan het bedrag dat Contractant over een periode van zes maanden aan Solcon verschuldigd zal zijn.

18.10 Indien Contractant geen gehoor geeft aan het verzoek tot het stellen van financiële zekerheid, is Solcon gerechtigd zonder nadere aankondiging Contractant af te sluiten en afgesloten te houden zolang Contractant zijn verplichtingen niet na is gekomen. Deze afsluiting ontslaat Contractant niet van zijn (betalings)verplichtingen uit het Contract.

18.11 De leden 7, 8 en 9 van dit artikel zijn niet van toepassing op Contractant die als Consument het Contract heeft gesloten en de Dienst ook uitsluitend zodanig gebruikt.

Artikel 19 - Beveiliging & Persoonsgegevens

19.1 De door Contractant aan Solcon opgegeven (persoons)gegevens worden opgenomen in de klantenadministratie van Solcon. Deze (persoons)gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van het Contract en deze Algemene Contractsvoorwaarden, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan Contractant te verbeteren, klachtafhandeling en voor administratieve doeleinden. Contractant mag de (persoons)gegevens die Solcon over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Contractant heeft het recht Solcon te vragen daarvoor in aanmerking komende (persoons)gegevens van Contractant te verwijderen of af te schermen. Solcon zal dit op verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Solcon en het privacy belang van Contractant en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, Contractant informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat Contractant van Producten en/of Diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd. De (persoons)gegevens worden niet zonder voorafgaande mededeling aan of, voorzover op grond van de relevante wetgeving betreffende bescherming van (persoons)gegevens vereist, toestemming van Contractant voor andere doeleinden gebruikt of aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke plicht bestaat om (persoons)gegevens te verstrekken. Solcon is verplicht haar medewerking te verlenen aan aftappen in opdracht van de daartoe wettelijk bevoegde autoriteiten.

19.2 Solcon verplicht zich in te spannen de Dienst dermate te beveiligen dat de persoonsgegevens van Contractant zoveel mogelijk zijn beschermd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

19.3 Indien Contractant merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot de Dienst, bijvoorbeeld door het gebruik van zijn Toegangscode, dient hij zulks onverwijld aan Solcon te melden, zowel telefonisch (bij de Service Desk) als schriftelijk.

19.4 Bij vragen en/of opmerkingen omtrent de verwerking door Solcon van de (persoons)gegevens kan Contractant zich schriftelijk wenden tot Solcon ter attentie van de Service Desk.

Artikel 20 - Reclames

20.1 Alle reclames terzake gebreken of tekortkomingen anders dan die waarop artikel 15 van deze Algemene Contractsvoorwaarden zien, dienen voorzover het gaat om Contractanten die geen Consumenten zijn uiterlijk binnen vijf werkdagen en voorzover het gaat om Contractanten die Consumenten zijn binnen twee maanden na ontdekking van die gebreken of tekortkomingen of nadat deze ontdekt hadden kunnen zijn doch uiterlijk binnen drie maanden na levering van de Producten als bedoeld in artikel 15.1 danwel voor wat betreft de Diensten na de dag waarop met de uitvoering van de overeengekomen Diensten is begonnen, schriftelijk aan Solcon te worden gemeld onder opgave van het/de hoe genaamd gebrekkige Product/Producten of Dienst/Diensten, een deugdelijke beschrijving van het gebrek en het betreffende factuurnummer. Wanneer Contractant reclameert over de (hoogte van een) factuur, dan is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, waarbij geldt dat Contractant alsdan gehouden is aan Solcon duidelijk te specificeren welk bezwaar of welke bezwaren hij heeft met betrekking tot de factuur waarover hij reclameert. Na het verstrijken van deze termijn wordt Contractant geacht het/de geleverde Product/Producten of de verrichte Dienst/Diensten respectievelijk de factuur of facturen te hebben goedgekeurd. Alsdan waar reclames niet meer door Solcon in behandeling genomen en vervalt elke aanspraak van Contractant jegens Solcon terzake.

Eventuele tekorten en/of beschadigingen en/of tekortkomingen als in het vorige artikellid bedoeld die bij levering aanwezig zijn, dient Contractant op de leveringsbon, de factuur of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, of in geval van Diensten binnen vijf werkdagen voorzover het gaat om Contractanten die geen Consumenten zijn en binnen twee kalendermaanden voorzover het gaat om Contractanten die Consumenten zijn, na het voltooien van die diensten schriftelijk aan Solcon te melden, bij gebreke waarvan Contractant geacht wordt hetgeen geleverd of verricht is ook te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames die nagaande niet meer door Solcon in behandeling genomen.

20.2 Nadat een reclame Solcon overeenkomstig het vorige artikellid of artikel 15 heeft bereikt, zal Solcon een onderzoek instellen naar de gegrondheid van de klacht. Contractant dient toe te staan dat Solcon, diens werknemers of in haar opdracht handelende derden, de betreffende Producten of Diensten onderzoeken. Naar aanleiding van dit onderzoek beslist Solcon of de klacht gegrond is. Indien Solcon constateert dat de klacht gegrond is, zal Solcon of wel de Producten vervangen door producten zonder gebreken, waarbij de gebrekkige Producten aan Solcon worden geretourneerd, of wel de Producten herstellen, waarbij Contractant zijn volledige medewerking dient te verlenen, of wel de Diensten opnieuw verrichten, of tekortkomingen in de Diensten te herstellen, of wel het Contract ontbinden tegen terugbetaling van de betaalde prijs, mits Contractant ook in dat geval de geleverde Producten aan Solcon retourneert.


20.3 Reclame geeft Contractant nimmer het recht enige betaling op te schorten, schadevergoeding te vorderen, het Contract te ontbinden of te doen ontbinden, of zich ten aanzien van enige vordering op verrekening te beroepen.


Artikel 21 - Aansprakelijkheid

21.1 Solcon is (indien zij niet met opzet of met grove schuld heeft gehandeld jegens Contractant) in het kader van of verband houdende met de totstandkoming en /of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor enige schade behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald. Solcon is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, en uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van enige verplichting uit hoofde van het Contract en/of deze Algemene Contractsvoorwaarden, tenzij die betreffende schade is veroorzaakt door de opzet of grove schuld van Solcon en/of haar leidinggevend personeel en behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald. Met name is Solcon niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van onderbrekingen in of blokkeringen van toegang tot de Dienst of het internet via Solcon of derden, gebrek in de beveiliging van de door Contractant opgeslagen informatie met gebruikmaking van de Diensten van Solcon, handelingen van andere Contractanten of internetgebruikers, wijzigingen in inbelnummers, aanmeld- of login procedures, account en emailadres.

21.2 Solcon is (indien zij niet met opzet of met grove schuld heeft gehandeld jegens Contractant) uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade (zoals hieronder beschreven) die Contractant lijdt als gevolg van een aan Solcon toerekenbare tekortkoming tot een bedrag ter grootte van de vergoedingen die Solcon gedurende een periode van 3 (drie) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen van Contractant met een maximum van € 45.000,– (vijfenveertigduizend euro).

21.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. materiële schade aan zaken;
b. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;
c. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

21.4 De totale aansprakelijkheid van Solcon (indien zij niet met opzet of met grove schuld heeft gehandeld jegens Contractant) voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 450.000,– (vierhonderdvijftigduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

21.5 Iedere aansprakelijkheid van Solcon (indien zij niet met opzet of met grove schuld heeft gehandeld jegens Contractant) voor gevolgschade of enige andere schade dan directe schade zoals omschreven in de artikelen 21.2 en 21.3 van deze Algemene Contractsvoorwaarden, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan: winstderving, gemiste besparingen; verliezen; kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade; en vermissing, verwisseling of beschadiging van (elektronische) gegevens en/of schade door vertraging in het transport van het dataverkeer.

21.6 Aansprakelijkheid van Solcon wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts, indien Contractant onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Contractant Solcon een redelijke termijn geeft om alsnog haar verplichtingen na te komen, en Solcon ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Solcon in staat is adequaat te reageren.

21.7 Contractant is jegens Solcon aansprakelijk voor alle schade en kosten uit hoofde of verband houdende met van enige (toerekenbare) tekortkoming en /of onrechtmatige daad van Contractant. Onder deze schade valt tevens schade als gevolg van tenietgaan, verlies, diefstal of beschadiging van de Voorzieningen evenals schade ten gevolge van de aantasting van de goede naam van Solcon of een van haar medewerkers.

21.8 Beschadiging zoals bedoeld in artikel 21.7 van deze Algemene Contractsvoorwaarden omvat mede slijtage die is veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik of onzorgvuldige behandeling van de Voorzieningen door Contractant.

21.9 Contractant vrijwaart Solcon en Contractant zal Solcon schadeloos stellen voor alle aanspraken van derden terzake van schade (direct of indirecte, of hoe ook genaamd, dus inclusief schade verband houdende met productaansprakelijkheid) voortvloeiende uit welke oorzaak ook, aan de zijde van de betrokken derde of derden opgekomen in verband met of voortvloeiende uit het Contract en de in het kader daarvan geleverde producten en/of diensten.

21.10 Solcon is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door Contractant door middel van de Dienst beschikbaar gestelde informatie c.q. content. Contractant vrijwaart Solcon tegen aanspraken van derden ter zake deze.

21.11 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van Solcon jegens derden, die veroorzaakt wordt door of vanwege gedragingen van Contractant, zullen steeds voor rekening en risico van Contractant zijn.

21.12 Solcon kan Contractant die geen Consument is verplichten producten die zij in het verkeer heeft gebracht en waaraan een gebrek kleeft, dan wel waaraan een gebrek zich dreigt te openbaren, volledig binnen een door Solcon te bepalen redelijke termijn uit de markt te nemen (“recall”). De kosten verbonden aan een dergelijke recall-actie komen voor rekening van Solcon.

Artikel 22 - Overmacht

22.1 Solcon is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.

22.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van Solcon onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van het Contract redelijkerwijs door Contractant niet meer van Solcon kan worden verlangd, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen: internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van derden, boycotacties, "Aanvallen" op het Netwerk door hackers of andere individuen waardoor het Netwerk overbelast raakt of er beschermingsmaatregelen getroffen dienen te worden, vertraging (in de levering) of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Solcon op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met het Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), storingen op het Netwerk van derden, volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit, uitval en storingen in de communicatieverbindingen of apparatuur van derden die diensten aan Solcon leveren en andere storingen die buiten de macht van Solcon liggen. Tevens wordt onder overmacht verstaan uitval van en storingen in het Netwerk of de apparatuur van Solcon, evenals arbeidsongeregeldheden onder het personeel van Solcon.

22.3 Wanneer Solcon voor een periode langer dan twee maanden achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen tengevolge van een overmacht situatie, zijn zowel Solcon als Contractant bevoegd het Contract door middel van een schriftelijke verklaring te beëindigen.

Artikel 23 - Duur en beëindiging

Tenzij een van de bijzondere bepalingen terzake duur en beëindiging van een Contract, zoals opgenomen in deze Algemene Contractsvoorwaarden van toepassing is, geldt hetgeen is bepaald in de artikelen 23.1 en 23.2 van deze Algemene Contractsvoorwaarden. De bepalingen 23.3 tot en met 23.6 zijn op alle Contracten van toepassing.

23.1 Een Contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een Contract gaat in vanaf de eerste dag van de volgende volle kalendermaand.

23.2 Een gratis Contract kan, indien drie maanden geen gebruik wordt gemaakt van de dienst, zonder nadere kennisgeving door Solcon worden afgesloten.

23.3 Contracten aangegaan voor onbepaalde tijd, kunnen door elk der partijen uitsluitend schriftelijk, doch uitsluitend per post of per fax, ondertekend door (een) daartoe bevoegd perso(o)n(en), met opgaaf van reden, worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

23.4 Een Contract, aangegaan voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld een jaar), kan door Contractant tegen het einde van de Contractstermijn met inachtneming van een opzegtermijn van een maand schriftelijk worden opgezegd, bij gebreke waarvan het Contract telkens automatisch één jaar wordt verlengd. Indien Solcon het Contract niet wil verlengen deelt zij dit aan Contractant schriftelijk mee. Het Contract eindigt dan tegen het einde van de Contractstermijn, dan wel binnen één maand na mededeling.

23.5 Solcon is gerechtigd het Contract met onmiddellijke ingang (buiten rechte) te beëindigen en/of de toegang tot de Dienst geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien Contractant één of meer van zijn verplichtingen jegens Solcon niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt en daarmee ook in verzuim is.

23.6 Solcon is gerechtigd het Contract en andere overeenkomsten met Contractant zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval Contractant surseance van betaling vraagt of wordt verleend, indien Contractant zijn faillissement aanvraagt, het faillissement van Contractant wordt aangevraagd of uitgesproken, onder Contractant beslag wordt gelegd, Contractant onder curatele is gesteld, Contractant onder bewind is gesteld, Contractant in aanmerking is gekomen voor een schuldsaneringsregeling of om toepassing van een schuldsaneringsregeling heeft gevraagd, indien Contractant komt te overlijden, of indien Contractant geen Consument is overgaat tot staking of overdracht van zijn onderneming of een belangrijk gedeelte daarvan.

23.7 Solcon zal geen enkele vorm van schadevergoeding verschuldigd zijn jegens Contractant voor schade die Contractant (beweerdelijk) lijdt ten gevolge van beëindiging of ontbinding van dit Contract of eventuele andere contracten, ongeacht op welke grond de beëindiging c.q. ontbinding plaats vindt.

23.8 Onverminderd het bepaalde in artikel 23.6 heeft Solcon, indien een van de daar genoemde gevallen zich voor doet of indien Solcon redelijkerwijs mag verwachten dat Contractant zal tekortkomen in de nakoming van het Contract, ook het recht:
(a) van Contractant voor lopende en nog te sluiten overeenkomsten betaling vooraf, dan wel onmiddellijke betaling bij levering of uitvoering, dan wel behoorlijke zekerheidsstelling voor betaling te vorderen; en/of
(b) haar verplichtingen uit enige overeenkomst met Contractant of uit deze Algemene Contractsvoorwaarden op te schorten, onverminderd het recht van Solcon gelijktijdig of latere zekerheidsstelling voor de betaling te vorderen;
(c) zonder rechterlijke tussenkomst betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor zover die overeenkomst nog niet is uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden;
(d) zonder rechterlijke tussenkomst alle met Contractant gesloten overeenkomsten ten aanzien waarvan Contractant niet in gebreke is, geheel of gedeeltelijk, voor zover nog niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden.

23.9 Dit artikel 23.8 geldt uitsluitend ten aanzien van Contractanten die geen Consumenten zijn.

Artikel 24 - Verval vorderingen

Alle rechtsvorderingen van Contractant jegens Solcon, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen één jaar nadat de betreffende vordering en/of aanspraak is ontstaan.

Artikel 25 - Slotbepalingen

25.1 Medewerkers van Solcon kunnen Solcon niet binden, indien de gemaakte afspraken niet schriftelijk door de terzake bevoegde vertegenwoordiger(s) van Solcon worden bevestigd.

25.2 Contractant is niet gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming van Solcon, enige rechten en plichten ingevolge deze Algemene Contractsvoorwaarden en het Contract over te dragen.

25.3 Indien een bepaling uit deze Algemene Contractsvoorwaarden of uit het Contract nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen uit de Algemene Contractsvoorwaarden of het Contract aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. Indien partijen hier onderling niet uitkomen is de rechter waar het geschil aanhangig is of aanhangig kan worden gemaakt bevoegd de bepaling om te zetten naar een bepaling waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

25.4 Contractant is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Solcon, onder vermelding van de ingangsdatum van de wijziging. In geval Solcon zich tot Contractant heeft te wenden, mag Solcon het door Contractant opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat Solcon een nieuw adres schriftelijk wordt medegedeeld.

25.5 In geval van een aanvraag tot faillissement of surséance van betaling, of een definitief faillissement, surséance van betaling of schuldsanering van Contractant, stelt deze Solcon daarvan terstond schriftelijk op de hoogte.

25.6 Op betrekkingen tussen Contractant en Solcon is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Contractant en Solcon uit hoofde van enig Contract en/of Algemene Contractsvoorwaarden of die daarmee verband houden, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam, dan wel bij de bevoegde rechter in de woonplaats van Contractant die een Consument is.

25.7 De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Internationale Koop van Roerende Zaken (“CISG”) is uitdrukkelijk uitgesloten.