ANSI ASCII codes
Alle ASCii codes op een rijtje, erg handig om bij de hand te hebben bij de productie van je site!

Karakter Numerieke code Tekencode Omschrijving
--- � --- Niet in gebruik
--- --- Niet in gebruik
--- --- Niet in gebruik
--- --- Niet in gebruik
--- --- Niet in gebruik
--- --- Niet in gebruik
--- --- Niet in gebruik
--- --- Niet in gebruik
--- --- Niet in gebruik
--- 	 --- Horizontale tab
--- 
 --- Regeldoorvoer
--- --- Niet in gebruik
---  --- Niet in gebruik
--- 
 --- Return
--- --- Niet in gebruik
--- --- Niet in gebruik
--- --- Niet in gebruik
--- --- Niet in gebruik
--- --- Niet in gebruik
--- --- Niet in gebruik
--- --- Niet in gebruik
--- --- Niet in gebruik
--- --- Niet in gebruik
--- --- Niet in gebruik
--- --- Niet in gebruik
--- --- Niet in gebruik
--- --- Niet in gebruik
--- --- Niet in gebruik
--- --- Niet in gebruik
--- --- Niet in gebruik
--- --- Niet in gebruik
--- --- Niet in gebruik
 --- Spatie
! ! --- Uitroepteken
" " " Aanhalingsteken
# # --- Hekje
$ $ --- Dollar teken
% % --- Procent teken
& & & Ampersand of en-teken
' ' --- Apostrof
( ( --- Haakje openen
) ) --- Haakje sluiten
* * --- Asterisk of sterretje
+ + --- Plus teken
, , --- Komma
- - --- Koppelteken of streepje
. . --- Punt
/ / --- Slash
0 0 --- Getal 0
1 1 --- Getal 1
2 2 --- Getal 2
3 3 --- Getal 3
4 4 --- Getal 4
5 5 --- Getal 5
6 6 --- Getal 6
7 7 --- Getal 7
8 8 --- Getal 8
9 9 --- Getal 9
: : --- Dubbele punt
; &#59; --- Punt komma
< &#60; &lt; Kleiner dan
= &#61; --- Gelijk aan of is teken
> &#62; &gt; Groter dan
? &#63; --- Vraagteken
@ &#64; --- Apenstaartje
A &#65; --- Hoofdletter A
B &#66; --- Hoofdletter B
C &#67; --- Hoofdletter C
D &#68; --- Hoofdletter D
E &#69; --- Hoofdletter E
F &#70; --- Hoofdletter F
G &#71; --- Hoofdletter G
H &#72; --- Hoofdletter H
I &#73; --- Hoofdletter I
J &#74; --- Hoofdletter J
K &#75; --- Hoofdletter K
L &#76; --- Hoofdletter L
M &#77; --- Hoofdletter M
N &#78; --- Hoofdletter N
O &#79; --- Hoofdletter O
P &#80; --- Hoofdletter P
Q &#81; --- Hoofdletter Q
R &#82; --- Hoofdletter R
S &#83; --- Hoofdletter S
T &#84; --- Hoofdletter T
U &#85; --- Hoofdletter U
V &#86; --- Hoofdletter V
W &#87; --- Hoofdletter W
X &#88; --- Hoofdletter X
Y &#89; --- Hoofdletter Y
Z &#90; --- Hoofdletter Z
[ &#91; --- Square openen of linker square
\ &#92; --- Reverse backslash
] &#93; --- Square openen of rechter square
^ &#94; --- Circumflex of dakje
_ &#95; --- Underscore of liggend streepje
` &#96; --- Accent grave
a &#97; --- Kleine letter a
b &#98; --- Kleine letter b
c &#99; --- Kleine letter c
d &#100; --- Kleine letter d
e &#101; --- Kleine letter e
f &#102; --- Kleine letter f
g &#103; --- Kleine letter g
h &#104; --- Kleine letter h
i &#105; --- Kleine letter i
j &#106; --- Kleine letter j
k &#107; --- Kleine letter k
l &#108; --- Kleine letter l
m &#109; --- Kleine letter m
n &#110; --- Kleine letter n
o &#111; --- Kleine letter o
p &#112; --- Kleine letter p
q &#113; --- Kleine letter q
r &#114; --- Kleine letter r
s &#115; --- Kleine letter s
t &#116; --- Kleine letter t
u &#117; --- Kleine letter u
v &#118; --- Kleine letter v
w &#119; --- Kleine letter w
x &#120; --- Kleine letter x
y &#121; --- Kleine letter y
z &#122; --- Kleine letter z
{ &#123; --- Accolade openen
| &#124; --- Verticale balk of streep
} &#125; --- Accolade sluiten
~ &#126; --- Tilde
--- &#127; --- Niet in gebruik
  &#160; &nbsp; Ondoorbroken spatie
¡ &#161; &iexcl; Omgekeerd uitroepteken
¢ &#162; &cent; Cent teken
£ &#163; &pound; Engelse Sterling pond
¤ &#164; &curren; Algemeen valuta teken
¥ &#165; &yen; Japanse Yen teken
¦ &#166; &brvbar; or &brkbar; Gebroken verticale balk of streep
§ &#167; &sect; Paragraaf
¨ &#168; &uml; or &die; Umlaut
© &#169; &copy; Copyright
ª &#170; &ordf; Klein superscript a
« &#171; &laquo; Angle quote links openen
¬ &#172; &not Niet teken
­? &#173; &shy; Zacht koppelteken
® &#174; &reg; Geregistreerd handelsmerk
¯ &#175; &macr; or &hibar; Upperscore of liggenstreepje hoog
° &#176; &deg; Graad teken (temperatuur)
± &#177; &plusmn; Plusminus
² &#178; &sup2; Klein superscript twee
³ &#179; &sup3; Klein superscript drie
´ &#180; &acute; Accent aigu
µ &#181; &micro; Micro teken
&#182; &para; Alinea teken
· &#183; &middot; Stip op halve hoogte
¸ &#184; &cedil; Cedille
¹ &#185; &sup1; Superscript 1
º &#186; &ordm; Klein superscript o
» &#187; &raquo; Angle quote rechts sluiten
¼ &#188; &frac14; Breuk 1/4 - kwart
½ &#189; &frac12; Breuk 1/2 - half
¾ &#190; &frac34; Breuk 3/4 driekwart
¿ &#191; &iquest; Omgekeerd vraagteken
À &#192; &Agrave; Hoofdletter A met accent grave
Á &#193; &Aacute; Hoofdletter A met accent aigu
 &#194; &Acirc; Hoofdletter A met circumflex
à &#195; &Atilde; Hoofdletter A met tilde
Ä &#196; &Auml; Hoofdletter A met umlaut
Å &#197; &Aring; Hoofdletter A met ring
Æ &#198; &AElig; AE als ligatuur
Ç &#199; &Ccedil; Hoofdletter C met cedille
È &#200; &Egrave; Hoofdletter E met accent grave
É &#201; &Eacute; Hoofdletter E met accent aigu
Ê &#202; &Ecirc; Hoofdletter E met circum flex
Ë &#203; &Euml; Hoofdletter E met umlaut
Ì &#204; &Igrave; Hoofdletter I met accent grave 
Í &#205; &Iacute; Hoofdletter I met accent aigu
Î &#206; &Icirc; Hoofdletter I met circumflex
Ï &#207; &Iuml; Hoofdletter I met umlaut
Ð &#208; &ETH; Hoofdletter Eth (IJslands)
Ñ &#209; &Ntilde; Hoofdletter N met tilde
Ò &#210; &Ograve; Hoofdletter O met accent grave
Ó &#211; &Oacute; Hoofdletter O met accent aigu
Ô &#212; &Ocirc; Hoofdletter O met circumflex
Õ &#213; &Otilde; Hoofdletter O met tilde
Ö &#214; &Ouml; Hoofdletter O met umlaut
× &#215; &times; Maal of keer teken
Ø &#216; &Oslash; Hoofdletter O met schuine streep
Ù &#217; &Ugrave; Hoofdletter U met accent grave
Ú &#218; &Uacute; Hoofdletter U met accent aigu
Û &#219; &Ucirc; Hoofdletter U met circumflex
Ü &#220; &Uuml; Hoofdletter U met umlaut
Ý &#221; &Yacute; Hoofdletter Y met accent aigu 
Þ &#222; &THORN; Hoofdletter Thorn (IJslands)
ß &#223; &szlig; Duits sz teken of ringel S
à &#224; &agrave; Kleine letter a met accent grave
á &#225; &aacute; Kleine letter a met accent aigu
â &#226; &acirc; Kleine letter a met circumflex
ã &#227; &atilde; Kleine letter a met tilde
ä &#228; &auml; Kleine letter a met umlaut
å &#229; &aring; Kleine letter a met ring
æ &#230; &aelig; AE als ligatuur
ç &#231; &ccedil; Kleine letter c met cedille
è &#232; &egrave; Kleine letter e met accent grave
é &#233; &eacute; Kleine letter e met accent aigu
ê &#234; &ecirc; Kleine letter e met circumflex
ë &#235; &euml; Kleine letter e met umlaut
ì &#236; &igrave; Kleine letter i met accent grave
í &#237; &iacute; Kleine letter i met accent aigu
î &#238; &icirc; Kleine letter i met circumflex
ï &#239; &iuml; Kleine letter i met umlaut
ð &#240; &eth; Kleine letter eth (IJslands)
ñ &#241; &ntilde; Kleine letter n met tilde
ò &#242; &ograve; Kleine letter o met accent grave
ó &#243; &oacute; Kleine letter o met accent aigu
ô &#244; &ocirc; Kleine letter o met circumflex
õ &#245; &otilde; Kleine letter o met tilde
ö &#246; &ouml; Kleine letter o met umlaut
÷ &#247; &divide; Deelteken
ø &#248; &oslash; Kleine letter o met schuine streep
ù &#249; &ugrave; Kleine letter u met accent grave
ú &#250; &uacute; Kleine letter u met accent aigu
û &#251; &ucirc; Kleine letter u met circumflex
ü &#252; &uuml; Kleine letter u met umlaut
ý &#253; &yacute; Kleine letter y met accent aigu
þ &#254; &thorn; Kleine letter thorn (IJslands) 
ÿ &#255; &yuml; Kleine letter y met umlaut

ANSI ASCII
of
Kleurcodes