Buren

Geluidhinder is een (steeds toenemend) probleem in onze samenleving. De een heeft er misschien minder last van dan een ander, maar een feit is dat een grote groep bewoners van ons land gebukt gaat onder (dagelijks voorkomende) geluidhinder. Om paal en perk te stellen aan overlast door lawaai en andere vormen van overlast (geparkeerde auto's, caravans e.d.) bestaan heel wat wetten en regels. Om er enkele te noemen: Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht, Wet Geluidhinder, Hinderwet, Wegverkeersreglement, Algemene Plaatselijke Verordening.

Het zou te ver gaan hier op al die wetten en regels in te gaan. Wel willen we iets vertellen over enkele veel voorkomende gevallen van geluid en andere overlast.

LAWAAIOVERLAST VAN BUREN

Ongeveer 40% van alle inwoners van ons land heeft vaak last van lawaai dat door buren wordt veroorzaakt. Om het maar direct duidelijk te stellen: Aan dit soort overlast is moeilijk een einde te maken. Opheffen van burenlawaai is bij uitstek een kwestie van wederzijds begrip en goede wil. Ontbreekt het te enen male aan de goede wil om afspraken te maken (desnoods na bemiddeling door de politie), dan blijft er maar ?n ding over: een rechtszaak. Daarbij moeten we wel aantekenen dat dit soort acties de onderlinge verstandhouding in de meeste gevallen alleen maar verslechtert. (Laat het niet zover komen) Helaas is verhuizen nooit een optie.

Bij lawaaioverlast door buren gelden twee wettelijke bepalingen, die landelijk van kracht zijn:
1. De eerste bepaling is te vinden in het WETBOEK VAN STRAFRECHT (artikel 431).
Dit artikel verbiedt nachtelijk burengerucht. De controle op naleving van deze bepaling berust bij de politie.
2. De tweede bepaling is te vinden in het BURGERLIJK WETBOEK (artikel 1401).
Dit artikel verbiedt een zogenaamde "onrechtmatige daad", waaronder het veroorzaken van burengerucht c.q. geluidsoverlast kan vallen.
Op grond van dit artikel kunt u uw buren voor de rechter dagen; meestal via een zogenaamd kortgeding.
Tip: wie eist bewijst.

In de Algemene Plaatselijke Verordening staat te lezen: "Het is verboden met toestellen of geluidsapparaten dan wel op andere wijze handelingen te verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt, of toe te laten dat deze handelingen worden verricht".

WAAR KUNT U TERECHT MET UW KLACHT

Het ministerie van VROM heeft met verschillende partijen de handreiking Burenlawaai ontwikkeld. Deze handreiking vindt u hier. Op de site staan veel concrete tips, oplossingen en praktijkvoorbeelden.

 • Bij burengerucht is het het beste (naderhand) de zaak met uw buren rustig uit te praten en te regelen.

 • Lukt dat niet, dan kunt u proberen door middel van bemiddeling van de politie de problemen op te lossen.

 • Heeft u last van lawaai van de buren, dan kunt u de politie bellen, die uw buren kan verzoeken het wat rustiger aan te doen.

 • Lijkt het aan te komen op een rechtszaak, dan kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket Rotterdam. Medewerkers van dit loket houden spreekuur op afspraak. U kunt daarvoor bellen: 0900 - 8020, Bezoekadres: Weena 719 in Rotterdam). Voor de website van het juridisch loket, klik hier.

POLITIE

De naleving van de regels in de Algemene Plaatselijke Verordening ligt in handen van de politie. Daar kunt u dus ook terecht met klachten (telefoon in spoedgevallen 112 en zonder spoed 0900 8844).

Wat kan kunt u zelf doen of wat kan de woningbouwvereniging, de gemeente, de milieu-inspecteur, de Vereniging Eigen Huis of de Politie voor u betekenen.

Black box - Matron

Voor de 'Black Box' (die in het echt Matron III heet) kun je kijken op [Link].

Het systeem wordt inmiddels ook in NL ingezet door politie en gemeenten. Niet alleen voor burenlawaai, maar ook voor de zogenaamde vage geluidsklachten. Een andere ontwikkeling (samenwerkingsverband) is de volautomatische Marion I (Echelon) deze registreert (real time DST) vanuit een rust opnamestand elk vaag geluid.

In de afgelopen 14 jaar tot op heden hebben we veel persoonlijke ervaring opgedaan. De Marion II is een verbeterde uitvoering die middels het toevoegen van een USB camera en de aansluiting op het internet, de mogelijkheid bied om meerdere personen realtime getuigen te laten zijn van de registratie momenten. Hierdoor zal de uitkomst van een procedure minder onzeker zijn. Met de geluidsopnames en de beeldopnames wordt niet alleen de overlast geregistreerd maar kan ook het effect van de  de nachtrustverstorende geluiden (op de slachtoffers) zichtbaar worden gemaakt en falsificatie wordt uitgesloten.

Het systeem registreert zo nodig over een lange periode 24/7 telkens 1* tot 3 seconden en overschrijft deze daarna met bijv. de volgende * seconden, indien binnen de voorgaande * seconden geen "vaag" geluid is geregistreerd.

Indien binnen deze * seconden wel een "vaag" geluid is geregistreerd gaat de opname ononderbroken door tot een vooraf ingestelde tijdsduur (3 seconden) of zolang dat er een (vaag) geluid wordt geregistreerd.

Het probleem met vage klachten is dat de veroorzaker periodiek een nachtrustverstorend geluid veroorzaakt waar u min of meer wakker van wordt, u rust is dan verstoord, een opnameknop is in zo'n situatie niet nuttig.

Het zal duidelijk zijn dat (geregistreerde) overlast door "vage" nachtrust verstorende geluiden, zwaar kan wegen in een evt. rechtszaak met ernstige gevolgen voor de veroorzaker, als de rechter het als ernstige overlast bestempeld en een woningbouwvereniging, overeenkomstig het houden van een (wiet) hennepkwekerij, wenst te handelen.

De woningbouwvereniging kan in een dergelijke situatie aan de rechter vragen de huur overeenkomst te mogen ontbinden. Hierbij zal de rechtbank bijv. kijken of de overlast al langere tijd bekend was bij de woningbouwvereniging en of er aangifte bij de politie is gedaan en/of deze (eerder) op de hoogte waren van (periodieke) overlastmeldingen door de klager.

Inmiddels is het niet meer uit te sluiten dat deze persoon, volgens ons, heel bewust de grenzen van het juridisch 'toelaatbare' opzoekt en zo nodig overschrijd, daar deze in maart 2011 ten overstaan 4 personen vertelde een neef als advocaat te hebben. Denkend aan alles wat is gepasseerd was die mededeling zeer verhelderend voor ons. 

Tips: "Herriemeter" Geluidsregistraties over een langere periode van bijv. 1 of 2 jaar, geven een helder te beoordelen beeld van de (periodieke) overlast. De wettelijke geluidsoverlast norm voor aangrenzende ('aanpandige') woningen in de nacht, is maximaal 25 dB(A). Er geldt echter een correctie voor muziek van 10 dB(A). Dat mag dus 's nachts hoogstens 15 dB(A) bedragen.

100 decibel binnen kan heel prettig zijn, maar 25 decibel in de slaapkamer van de buren is vrijwel ondraaglijk. Zo zitten wij mensen in elkaar.

Oordopjes tegen geluidshinder: Van de Etos stoppen de hinder al jaren naar wens, van Scandia doen dat uit ervaring iets beter en zijn goedkoper. Helpen deze in uw geval toch niet afdoende, omdat u bijv. de pech had dat er een respectloze, creatieve, geraffineerde, slecht slapende narcist naast je kwam wonen, met kinderen die de zelfde narcistische (erfelijke) karaktertrekjes vertonen om (wellicht) hun opvoeder te behagen, kijk dan eens naar deze dit product of deze tip, overigens ook een goede tip voor de overlastgever die wellicht op enig moment mag ervaren hoe het is zelf slachtoffer te worden van een innovatief slachtoffer. (Google Search)

Geluidsoverlast en de wet
De geluidsgrenzen voor particulieren woningen, gemeten aan de (buiten) gevel, zijn als volgt:
gemiddeld piekbelasting
overdag   (07.00 - 18.00) 50 dB(A) <> 70 dB(A)
's avonds (18.00 - 23.00) 45 dB(A) <> 65 dB(A)
's nachts (23.00 - 07.00) 40 dB(A) <> 60 dB(A)
Deze huidige normen gelden niet voor bijzondere situaties. Als er gemiddeld per etmaal hogere geluidswaarden worden gemeten dan kan de geluidsoverlast die u ondervindt onrechtmatig zijn.

Lawaai van buiten: overdag, ’s avonds en ’s nachts resp. 35, 30 en 25 dB(A)
Bij industrie-, horeca- en wegverkeerslawaai wordt een gemiddeld geluidniveau van 35 dB(A) als basisgrenswaarde gezien in nieuwe situaties. Daarbij zijn nog circa 15% gehinderden te verwachten waarvan circa 3% ernstig gehinderd.
Mensen die een klasse gevoeliger zijn dan het gemiddelde worden dus nog beschermd door de regelgeving. Dit wordt kennelijk als nog aanvaardbaar gezien. De categorie die nog geluidgevoeliger is moet de last van die gevoeligheid zelf dragen. De overheid beschermt deze categorie niet verder.
Als het geluidniveau meer dan 10 dB(A) boven de basisgrenswaarde ligt, is er sprake van een onaanvaardbare situatie die gesaneerd moet worden aldus de regeling bij verkeerslawaai. Als men dit doortrekt tot burenlawaai betekent dit dat bij een gemiddeld geluidniveau van 35 dB(A) overdag er een aanvaardbaar geluidniveau heerst. Hierboven is er reden tot klagen en bij meer dan 10 dB(A) boven dit referentieniveau is er sprake van een ontoelaatbare situatie waarbij er iets moet gebeuren: of aan het gebouw of bij de lawaaimaker.
Vermijdbaar geluid is hinderlijker dan noodzakelijk of onvermijdbaar geluid.
Bron: Beoordelingssysteem-burenlawaai

Landelijk Platform Woonoverlast: Normen burenlawaai

 • Afgeleid van Wet milieubeheer respectievelijk activiteitenbesluit resp. horeca besluit

 • Geen wettelijke status, wel jurisprudentie
   

 • Gemiddeld 35 dB(A) ( dag )

 • Pieken 55 dB(A) ( dag )

 • Avond 5 dB(A) lager, nacht 10 dB(A) lager

 • Buiten voor de gevel 15 dB(A) hoger dan binnen
  Correctiefactoren voor soort lawaai: tonaal, impuls, muziek

 • Extra straffactoren bij burenlawaai
  Vermijdbaarheid
  communicatiefactor

Bron: [PPT] Meten van Burenlawaai [of hier als PDF of PPT] - Landelijk Platform Woonoverlast

In een woon- of slaapkamer: 35 ( dag ) 30 ( avond ) 25 ( nacht ) dB(A)

Geluiddruk Pa: lees hier verder

Bij woningen van na 1980 kan sprake zijn van toegenomen geluidsbelasting die een betere gevelisolatie (muur) rechtvaardigt. In principe is dat een taak voor de veroorzaker van de toegenomen geluidsbelasting. Tenminste als door die toename wettelijke grenzen worden overschreden. Is dat niet het geval dan verdient de gevelisolatie bij voorgenomen renovatie of woningverbetering tenminste aandacht om de woonkwaliteit weer op niveau te brengen.
Bron: GELUIDSOVERLAST: TECHNISCHE EN SOCIALE AANPAK

Decibels
De sterkte van het geluid ligt gemiddeld tussen 20 en 140 decibels. 0 decibels is een theoretische norm en komt in de praktijk niet voor. Zelfs in de stilste gebieden meet men nog steeds 20 decibels.
Opvallend is dat je geluid niet zomaar kan optellen waardoor het moeilijk is decibels met elkaar te vergelijken.
Met andere woorden: als een niet versterkte gitaar 80 decibels meet, dan zal je het aantal decibels niet verdubbelen door er een gitaar aan toe te voegen.
Tot slot nog dit: ongeveer een uur in een omgeving staan van 90 decibels kan voor gehoorschade zorgen, op 140 decibels ligt de pijngrens.

Om iemands nachtrust te verstoren is slechts 30 decibel nodig…. ik bedoel maar! [1] - [2] - [3]

Bekende geluiden in decibellen - dB(A) ...

3 dB(A) Gehoordrempel van een gezond menselijk oor.
         25 dB(A) - Ritselen van een vallend herfstblad
         25 dB(A) - Fluisteren
         30 dB(A) - Zacht gefluister
         40 dB(A) - Vogels bij zonsopgang
         60 dB(A) - Praten
         60 dB(A) - Normale/Rustige conversatie
         70 dB(A) - Straatgeluid
         75 dB(A) - Printer
         80 dB(A) - Deurbel
         80 dB(A) - Rinkelende telefoon
         80 dB(A) - Klassieke gitaar
         80 dB(A) - Spreker die een redelijke zaal toespreekt
         85 dB(A) - Grasmaaier
         88 dB(A) - Handzaag
         90 dB(A) - Druk café
         90 dB(A) - Gillend kind
         90 dB(A) - Kleine luchtcompressor
         90 dB(A) - Heftruck
         96 dB(A) - Snelwegverkeer
         99 dB(A) - Handboor
       100 dB(A) - Voorbij denderende vrachtwagen; Piek nivo in het Concert Gebouw
       110 dB(A) - Rockconcert
       110 dB(A) - Schreeuwen in iemands oor
75 – 110 dB(A) - Snurken
       102 dB(A) - Cirkelzaag
       105 dB(A) - Kettingzaag
       108 dB(A) - Hogedrukreiniger
80 – 110 dB(A) - Walkman
90 – 115 dB(A) - Concert
       120 dB(A) - Kettingzaag
       120 dB(A) - Sirene van ambulance
       120 dB(A) - Supporters in een voetbalstadion
       120 dB(A) - Laag overvliegend straalvliegtuig
       120 dB(A) - MP3-speler ’max‘
       130 dB(A) - Donderslag
       130 dB(A) - Pneumatische hamer
       130 dB(A) - Zeer krachtige boormachine
       140 dB(A) - Pijnlijk luid ervaring
       150 dB(A) - Voetzoeker
       150 dB(A) - Knallen van een ballon

Bronnen: Schadelijke-lawaaipollutie - DOSSIER GELUIDSOVERLAST: Over geluid en overlast, meten en voorkomen - Geluidsniveau & luidheid

Lawaai tijdens slaap went nooit..

Tabel 16.1 Soorten geluid en hun geluidniveaus.(1)

Geluidniveau (dB(A))

Soort geluid

0 - 10

 gehoordrempel

10 - 20

 radiostudio

20 - 30

 zwak bladergeritsel

30 - 40

 zwakke woongeluiden

40 - 50

 fluisteren op 1 meter afstand

50 - 60

 kantoor, stofzuiger

60 - 70

 normale spraak

70 - 80

 radio

80 - 90

 druk verkeerspunt

90 - 100

 autoclaxon op korte afstand

100 - 110

 geluid in machinekamer

110 - 120

 vliegtuigmotoren op korte afstand

120 - 130

 mitrailleur op korte afstand

130 - 140

 pijngrens

Bron: http://www.rivm.nl/milieuportaal/images/16_hb_BINNENMILIEU.pdf [of hier]

Wat te doen als ik last van mijn buren heb?

Geluid is zó handig – Martelen: Helaas wordt geluid ook wel eens gebruikt om mensen te martelen. Dit geestelijk folteren met geluid is een heel erge vorm van pesten en treiteren. Als je lang achter elkaar moet luisteren naar een vervelend of hard geluid, kun je krankzinnig worden. - Wellicht het ultieme gereedschap voor een narcist die een hekel aan je heeft omdat je de narcistische kenmerken herkent.

Zelfs door lawaai heen slapen schaadt brein - Goed voor een forse schade claim jegens de veroorzaker.

Overlast van buurtbewoners - zie Overlast door huurders

Hinder van geluid is een subjectieve ervaring van mensen. Wat voor de één geluidsoverlast is, zijn voor de ander leefgeluiden. Binnen de wet is geen specifieke regelgeving over geluidsoverlast. Of er moet sprake zijn van “rumoer of burengerucht waardoor de nachtrust wordt verstoord” . De politie kan dan worden ingeschakeld. Voor de persoon die hinder van geluidsoverlast ondervindt kan het leiden tot stress, slaapstoornissen en concentratieproblemen. Geluidsoverlast komt in vele vormen voor: geluid van muziek, van dichtslaande deuren, spelende kinderen, blaffende honden, schreeuwende mensen, verbouwingen en kunnen allen leiden tot ernstige conflicten in de buurt.

Universiteit Groningen onderzoekt geluidsoverlast online.

Over de invloed van geluid op de slaap en de gezondheid.
Hartslagversnelling.
De gevoeligheid voor hartslagversnelling door geluid is ’s nachts veel groter dan overdag.
In 1967 heeft Semczuk het effect van geluid tijdens de slaap onderzocht bij 50 kinderen (5 tot 7 jaar) en 100 volwassenen met behulp van thoraxgrafie om de ademhaling te registreren68. De veranderingen in de ademhaling als gevolg van een geluidsstimulus (tonen) begonnen bij kinderen op een 10 tot 15 dB(A) lager niveau op te treden dan bij de volwassenen. De onderzoeker concludeerde hieruit dat het autonome zenuwstelsel van kinderen tijdens de slaap sneller door geluid geactiveerd wordt dan dat van volwassenen, en kinderen daarom fysiologisch gevoeliger zijn voor nachtelijk geluid dan volwassenen. De commissie sluit zich bij deze conclusie aan.
Bron: http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/over-de-invloed-van-geluid-op-de-slaap-en-de-gezondheid

Juridische middelen om overlast aan te pakken
(juni 2010)
 
Overlast door huurders
Overlast door slecht huurdergedrag, geluid, stank, dieren, hennep, drugshandel- en gebruik, geweld, pesten
Verhuurder verzoekt rechter op basis van Huurrecht (boek 7 van Burgerlijk
wetboek) om ontbinding of be?ndiging van de huurovereenkomst.
Verhuurder moet hiervoor overlastverbod opnemen in huurovereenkomst
Overlast door buren
Overlast door geluid, stank, dieren, hennep, drugshandel- en gebruik, geweld, pesten
Verhuurder verzoekt rechter op basis van Huurrecht (boek 7 van Burgerlijk wetboek) om ontbinding of be?ndiging van de huurovereenkomst.
Verhuurder moet hiervoor overlastverbod opnemen in huurovereenkomst - bron

Handreiking Aanpak woonoverlast en verloedering - Quickscan

Hoe wordt geluid gemeten.

Berekening van de geluidshinder van helikoptervluchten.

Beoordeling van burenlawaai. <!

Beoordelingsrichtlijn burenlawaai 2006

Sonometers (geluidsmeters): [1] - [2] - [3] - [4]

Woonoverlast ? Herriemeter moet geluidsoverlast bij buren aantonen.

Veel gestelde vragen en antwoorden geluidsmeter.

Meet je buurmans herrie

Herriemeter

Wat is woonoverlast?

Geluid

Akoestiek

Stil geluid

Infrageluid

Burenlawaai.

Geluidshinder.

Gehoordrempel

Laagfrequent geluid

Geluid FAQ

Snelheid van het geluid.

Snelheid van geluidsgolven.

[Burenoverlast] Politiefunctionaris

[BURENOVERLAST] LEES DIT EERST!!!

Wonen zonder geluidshinder [of hier]

Gezondheidseffecten van geluid.

Nederlandse Stichting Geluidshinder. [buren]

GELUIDSHINDER milieuprobleem van de toekomst

Geluidsoverlast van buren burengerucht.

GELUIDSOVERLAST: TECHNISCHE EN SOCIALE AANPAK.

De Rijksoverheid wil dat de gezondheid en woonomgeving van de burger worden beschermd.
Daarom zijn er wettelijke normen voor het geluid dat bedrijven, treinen en ander verkeer mogen maken.
Voor geluidsoverlast van buren zijn geen wettelijke geluidsnormen vastgelegd.

 

Jurisprudentie:
http://jure.nl/bd6020 - http://jure.nl/aa5906 - http://jure.nl/aa9126 - http://jure.nl/ad6660 - http://jure.nl/bp7632 - http://jure.nl/bp7632 - http://jure.nl/bd9021 * - http://jure.nl/bg5042 - http://jure.nl/bu8429 in verband met de verstrekkende gevolgen die een mogelijke veroordeling van [gedaagde] in een gerechtelijke procedure heeft moeten voldoende sterke objectieve gegevens voorhanden moeten zijn om een claim van de eiser te doen slagen. Gebruik daarom geen opnameselectie van geluiden maar aannemelijke en samenhangende (met logboek gedocumenteerde) opnames van een goede kwaliteit om de als overlast ervaren geluiden hoorbaar aannemelijk te maken.

Hiervoor is via het internet tegen betaling een speciaal programma te verkrijgen dat (meer dan) voornoemde voorwaarden mogelijk maakt.
Het programma geeft u de volgende mogelijkheden: Het kan zo ingesteld worden dat een opname start zodra de microfoon een geluid waarneemt dat een vooraf ingestelde geluidsdrempel overschrijd, U weet niet wat u nachtrust verstoorde maar via de opname weet u achteraf wat de exacte oorzaak was.
Het programma maakt gedateerde opnames die u voorafgaande elke opname door het programma kan laten voorzien van bijvoorbeeld de naam van de overlastgever, welke door het programma worden gecompleteerd met de opname datum en tijd.

Na de *.mp3 opname kunt u deze zelf een 'album titel' geven, een omschrijving van het opgenomen geluid.
Daarnaast maakt het programma een Log.txt bestand met opname gegevens.
Het progamma maakt, naast de vele andere opties, het zelfs mogelijk, zonder uw tussenkomst, om elke opname direct per email naar, bijvoorbeeld uw verhuurder of advocaat te zenden. Zie (beluister) onderstaande voorbeeld (leerzaam voor veroorzakers en hun advocaat:

Opname: Overlastgever-2011-07-09 093417.mp3 BONK <de door u ingevoerde - Titel van album
Log.txt
2011-07-09,09:34:17,Recording start,48000 Hz Stereo @ 256 kbit/s MP3 Real time
2011-07-09,09:34:20,Buffer status, Total dropped frames: 187
2011-07-09,09:34:20,Recording stop,Ok File saved

Stel dat u na maanden, onder extreme overlast omstandigheden, meer dan duizend opnames heeft, dan maakt u een kans om als eerste in Nederland een rechtszaak te winnen. Deze jurisprudentie zal veel lotgenoten helpen en veroorzakers evt. vooraf doen nadenken.

Het programma is heel betaalbaar, een goede laptop met bijvoorbeeld de nieuwste Realtek HD Audio versie en als start een goede Vivanco laptop microfoon met verlengkabel is genoeg, het omvormen van de Vivanco microfoon tot een semiprofessionele, vergt wat innovatieve handelingen, maar wordt hierdoor geschikt wordt voor het opnemen van o.a. contactgeluiden. later kan middels een relatief kleine investering (als aanloop) de andere microfoon en voeding worden aangeschaft. (kvdl)

Handreiking Burenlawaai.

Burgerlijk Wetboek Boek 6

Artikel 162

 1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

 2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

 3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Hoe onwetender je bent, des te meer moet je geloven.

Bronnen: Geluidsisolatie - Beoordelingssysteem_burenlawaai - Beoordelingsrichtlijn burenlawaai - Handboek Binnenmilieu 2007 - Artikel 431 - WETBOEK VAN STRAFRECHT Artikel 431 - Geluidshinder - Burenlawaai - Geluidsoverlast door buren, wat mag en wat kan - Geluid- Zeurpieten - Artikel 1 Wet geluidhinder - Google

Komt u er met de veroorzaker en/of de verhuurder er niet uit dan kunt u via Conrad voor ± € 100,- aan (± 10 samengestelde) zelfbouw onderdelen kopen, die op elke overlastgeluid een reactie naar keuze geeft.

Uw IP-adres